GeoPortal

Notícies

25/05/2016

Ja disponible la versió beta del nou Geoportal

Ja es pot accedir a la versió beta del nou Geoportal de l’Ajuntament de Barcelona, totalment renovat tant tecnològicament, com pel que fa a funcionalitats i interfície.

Com a punt de partida, se superen els problemes de compatibilitat de l’anterior versió del portal amb les versions dels navegadors més actuals, fet que en limitava la utilització. En aquesta nova versió també s’ha donat rellevància al fet que sigui una eina molt més interoperable i que inclogui capacitat d’anàlisi, factors que l’apropen al concepte d’eina SIG web.

La possibilitat que els usuaris puguin incloure molts més formats i fonts de dades permet interoperar amb cartografia externa per combinar més informació. Algunes de les noves fonts de dades són les següents: Bing Maps, Google Maps, GeoRSS, Open Location Services, WFS, WFS-G, serveis tessel·lats WTMS, etcètera. En aquest sentit, s’ha millorat molt l’aspecte d’interoperabilitat i suport als estàndards.

S’han incorporat funcionalitats d’anàlisi espacial que permeten fer operacions entre els objectes geogràfics propis disponibles a la llegenda, així com entre aquests i objectes geogràfics procedents de fonts externes. Això permet obtenir elements que s’afegeixen a la llegenda i que són el resultat d’operacions espacials com àrees d’influència, anàlisi de proximitat, conjunts d’elements que compleixin determinats valors quantitatius d’atributs (per exemple, visualitzar illes amb un determinat llindar de nombre de locals, estudis de població), etcètera.

Amb l’objectiu d’integrar la informació pròpia i informació de la resta de l’àrea metropolitana i municipis adjacents, en forma de visualització contínua, també s’ha incorporat un motor de geolocalització capaç de consultar les adreces de fora de Barcelona, a partir de l’accés al servei extern oficial que el proveeix.

La llegenda que mostra els objectes geogràfics disponibles per visualitzar s’ha organitzat seguint la classificació de temes INSPIRE, amb l’objectiu de normalitzar l’accés a la informació. Així mateix, els usuaris poden seleccionar diferents perfils de treball, o el que és el mateix, diferents llegendes predefinides: perfil topogràfic, perfil urbanístic o perfil INSPIRE (per defecte).

S’ofereix, també, la possibilitat que els usuaris puguin crear els seus espais de treball: visualitzacions que incloguin els objectes geogràfics propis, externs o resultats d’anàlisis, i sigui possible compartir-los a partir d’una URL que els identifica. Amb aquesta funcionalitat els mapes creats es poden visualitzar, per exemple, en un dispositiu mòbil, a partir de la URL, la qual cosa suposa una eina SIG col·laborativa.

Aquestes són algunes de les noves funcionalitats del Geoportal. Us animem que hi accediu i en descobriu les capacitats, igual que esperem que en pugueu treure el màxim profit.

26/01/2015

Actualització de la Xarxa Topogràfica Municipal

Més informació:

A GeoportalBCN i a CartoBCN, es publica una actualització dels punts de la Xarxa Topogràfica Municipal, que inclou vèrtexs instal·lats i mesurats de nou i les coordenades corresponents segons el sistema de referència ETRS89.

10/12/2012

Nova Capa: La Carta Arqueològica de la Ciutat de Barcelona

Més informació:

Us presentem la capa d' arqueologia de Barcelona a Geoportal, un conjunt d'informació unificada, on queda recollida tota la documentació del patrimoni arqueològic de la nostra ciutat, per tal d'elaborar una eina essencialment orientada vers l'anàlisi, diagnòstic i avaluació dels dipòsits estratigràfics del subsòl, i del patrimoni construït, en estreta relació amb la gestió urbanística de l'Ajuntament i la resta de capes d'informació cartogràfica. Aquesta iniciativa s'insereix dins el projecte global de Carta Arqueològica de Barcelona. La informació presentada suposa un inventari d'intervencions arqueològiques, els refugis de la guerra civil i d'altres elements patrimonials. El marc cronològic de les restes que estan documentades a la carta, és des de la prehistòria fins la guerra civil (1936-39).

03/11/2010

Xarxa Topogràfica Municipal

Més informació:

Ja està disponible al Geoportal la informació de la Xarxa Topogràfica Municipal de la ciutat de Barcelona. Es tracta de la xarxa de punts de referència que abasta tot el territori del municipi de Barcelona i que es basa sobre la Xarxa Utilitària que proporciona l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aquesta xarxa serveix com a base per als treballs topogràfics realitzats al municipi de Barcelona. L’Ajuntament s’encarrega de materialitzar-la, mesurar-la i mantenir-la per al seu servei i el dels ciutadans. Els punts estan materialitzats sobre el territori amb claus tipus Geopunt amb la volandera pròpia de l’Ajuntament de Barcelona.

Actualment està formada per uns nou-cents punts distribuïts pel territori de la ciutat. Es pot baixar una fitxa amb les dades de cada punt: coordenades UTM, cota geomètrica, ubicació, plànol de situació, fotografia, etcètera.

Podeu accedir a la fitxa de detalls (PDF) de qualsevol dels punts de la xarxa, clicant al mapa sobre el símbol representat. Aquesta funcionalitat d'interacció només és possible si el vostre navegador Internet Explorer té carregat el connector (plugin) Adobe SVG Viewer. Podeu fer clic aquí per descarregar-lo.

04/02/2011

Nova versió del Geoportal

S’ha posat en funcionament la nova versió del visor de mapes, com a eina principal per descobrir les diverses capes de cartografia de la ciutat.

S’han reorganitzat les diferents eines del visualitzador, i s'han agrupat en una única llegenda les capes pròpies amb les procedents de serveis externs (WMS), i també s'ha unificat l’accés a la localització per adreça, consultes i eines d’impressió en un mateix espai.

Com a nova funcionalitat destacada, hi ha la possibilitat d’impressió vectorial a escala de les capes pròpies directament en arxiu en format PDF, i mantenir-ne opcionalment la impressió raster.

Quant a l’aspecte de visualització de la cartografia, en aquesta nova versió ja s’obté qualitat vectorial millorada en pantalla amb Firefox directament, sense necessitat de cap connector (plug-in).

Quant a les eines d’obtenció d’informació, s’ha fet una nova interfície d’accés als atributs alfanumèrics dels elements cartogràfics, clarament més accessible. De la mateixa manera, s’hi ha inclòs una eina de cerca d’elements a partir de consultes alfanumèriques predefinides.

A més, s’ha afegit el format KML a la llista de formats vectorials als quals es pot exportar la cartografia que veuen els usuaris. També s’ha millorat l’aspecte d’interoperabilitat i suport als estàndards, i s'hi ha afegit el suport a l’obtenció de cartografia procedent de serveis WMS, tant versió 1.1 com 1.3. També s’ha ampliat el descobriment a serveis de catàlegs de metadades amb l’estàndard CSW 2.0.2.

Amb l’objectiu de facilitar-ne l'ús i proporcionar noves funcionalitats, aquesta versió 2 incorpora canvis substancials en la interfície i noves possibilitats de representació i obtenció d’informació cartogràfica, però manté la seva entitat com a punt d’entrada a la infraestructura de dades espacials de l’Ajuntament de Barcelona.