GeoPortal

Components d'una IDE

Dades

Actualment existeix un consens internacional pel qual es classifiquen les dades espacials que poden manipular les IDE segons la informació geogràfica de base o telemàtica.

Dades de base
Són les dades georeferenciades fonamentals que serveixen de base per construir o referenciar qualsevol altra dada fonamental o temàtica. Compleixen la funció de ser la informació geogràfica de referència utilitzada com a base comuna que permet barrejar i integrar dades d'aplicacions de tot tipus en ser el vincle o nexe d'unió.
Dades temàtiques
Són les dades pròpies de les aplicacions específiques que exploten la informació geogràfica amb una finalitat concreta. Inclouen valors qualitatius i quantitatius que es corresponen amb atributs associats a les dades de referència, per exemple el clima, el trànsit, la contaminació, etc.

Metadades

Les metadades informen els usuaris de les característiques de les dades existents, de manera que siguin capaços d'entendre'n l’origen i el propòsit, perquè puguin trobar i seleccionar quines els interessen i siguin capaços d'explotar-les de manera eficaç. Per això, la informació inclosa a les metadades fa referència a la data de les dades, el contingut, l'extensió que cobreixen, el sistema de referència espacial, l’origen, el propòsit, la seva distribució, les restriccions legals, la freqüència d'actualització, la qualitat, etcètera.

L'estructura i el contingut de les metadades es basen en la norma ISO19115, que proporciona els procediments per a la descripció dels conjunts d’informació geogràfica, a partir dels quals es poden desenvolupar perfils. Amb la creació d’un conjunt acceptat de definicions i terminologia es facilita l’organització i el manteniment de les dades, i l’accés i l’intercanvi entre organitzacions, en benefici de l’ús adequat de la informació.

La directiva INSPIRE obliga a emplenar un mínim de camps obligatoris per als conjunts d’informació geogràfica, els quals en defineixen el perfil. INSPIRE classifica els diversos conjunts d’informació geogràfica en temes inclosos als seus annexos, i dicta les normatives necessàries per garantir la interoperabilitat.

Serveis

Conjunt de funcionalitats que s'ofereixen als usuaris accessibles via internet. L'organisme d'estandardització més important en aquest àmbit és l'Open Geospatial Consortium (OGC). Els principals serveis són els següents:

Servei de mapes: WMS (Web Map Service) i WMTS (Web Map Tile Service)
El servei WMS definit per l'OGC produeix mapes de dades espacials referits de manera dinàmica a partir d'informació geogràfica. Amb aquest servei els clients no obtenen pròpiament dades originals, sinó una imatge digital que permet la representació d'aquestes mateixes dades espacials a la pantalla del seu ordinador.
El servei WMTS, o servei de mapes tessel·lat, igual que el WMS, proporciona una imatge digital a partir de dades geogràfiques, però augmenta considerablement la velocitat de resposta, ja que parteix de col·leccions de tessel·les o porcions d’imatges ja pregenerades, a uns intervals d’escala definits.
Servei de publicació d'entitats Web Feature Service (WFS)
Un servei WFS permet consultar i recuperar dades vectorials, i la informació alfanumèrica que hi està lligada; permet, a més, realitzar-hi consultes tant espacials com alfanumèriques, i manipular la mateixa geometria (WFS-T). En el nostre cas, aquest servei està restringit a organitzacions amb acords o convenis, amb els continguts adequats a les necessitats de les entitats receptores.
Servei de geolocalització
Per adreça postal i per cruïlles de carrers. Interfície d'accés OpenLS per accedir a les bases de dades corporatives de geocodificació.
Servei de catàleg de metadades Catalogue Service for Web (CSW)
Servei de catàleg de metadades basat en l'estàndard CSW (amb perfil INSPIRE, en aquest cas). Permet cercar i consultar els registres de metadades dels conjunts de dades i dels serveis web de la infraestructura de dades espacials.