www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia i termini de la sol·licitud

  • Quantia: La subvenció consisteix en un pagament únic que subvencionarà el lloguer anual de l’any de la convocatòria. Amb una quantia total mínima de 240€ i màxima de 2.400€, el seu import serà:
  • Del 20% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos, ponderats d'acord amb el que disposa l'apartat 1 d'aquesta base reguladora.
  • Del 30% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats, d'acord amb el que disposa l'apartat 1 d'aquesta base reguladora.
  • Del 40% de l'import del lloguer o del preu de cessió anual quan l'esforç per pagar el lloguer o preu de cessió sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per habitatge, quan l'import de subvenció resultant sigui inferior a aquesta quantitat.
  • Per al càlcul de la subvenció, els ingressos de la unitat de convivència que no siguin superiors a 2,977736 vegades l'IRSC s'han de multiplicar, segons el nombre de membres que la integrin.
  • Per determinar la quantia de la subvenció, es tindrà en compte l'import del darrer rebut del lloguer o del preu de cessió pagat en el moment de presentar la sol·licitud. A aquest efecte, s'inclou a l'import del rebut del lloguer o del preu de cessió el de la renda o preu, els endarreriments i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora, de l'impost sobre béns immobles (IBI) i de la taxa pel servei de recollida d'escombraries.
  • La subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria. Per a persones titulars de contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de l'any de la convocatòria i la data en què s'acaba el termini de presentació de sol·licituds, l'import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l'any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros i un import mínim mensual de 20 euros.
  • Termini: La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.