www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Més informació

Ingressos computables:

  • En el supòsit de persones incloses en aquest ajut, es tindran en compte els ingressos computables de la unitat de convivència.
  • En els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació.
  • Els ingressos que es tenen en compte per a l'obtenció de la subvenció, són els corresponents a les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, regulades als articles 48 i 49, respectivament, de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'impost de la renda de les persones físiques, corresponents a la declaració o les declaracions presentades per la persona sol·licitant o per cadascun dels membres de la unitat de convivència, d'acord amb l'establert a l'apartat anterior, relatives a l'últim període impositiu, amb el termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.
  • En el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, es tindran en compte els imports acreditats amb la documentació que estableix la base reguladora 8.1.b.2).
  • En el còmput per a la determinació dels ingressos s'inclouen els imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.
  • En el còmput per a la determinació dels ingressos, no es tindran en compte els ajuts rebuts per la persona sol·licitant o per qualsevol membre integrant de la unitat de convivència, en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

Tampoc s'inclou en el còmput anterior l'import de l'ajut per al pagament del lloguer percebut en l'anualitat corresponent, que consta al saldo net positiu de la declaració de l'IRPF.