www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

On adreçar-se i la documentació a presentar

Us podeu adreçar a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, per a informació i tramitació dels ajuts.


Documentació

Documentació general:

Acreditació dels ingressos

En general s'acrediten els ingressos de l'any 2016 de la següent manera:

 • Si s'ha fet la declaració de l'IRPF 2016, només caldrà presentar-la en cas de comprovar l'obligació de presentar l'IRPF i no haver-ho fet.
 • En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l'IRPF, el certificat d'imputacions de l'AEAT i l'informe de la vida laboral de tots els membres de la UC en edat laboral. Exclosos els majors de 65 anys jubilats.

En cas d'ingressos no susceptibles de tributació caldrà que es presentin els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars…

 • En situacions sobrevingudes respecte les acreditades en la convocatòria l'any anterior (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s'hauran d'acreditar els ingressos de l'any en curs de la persona/es que ha/n tingut el canvi més l'informe de la vida laboral.
 • En cas de no presentar la declaració de l'IRPF, cal presentar un model normalitzat de declaració responsable d'ingressos dels membres de la unitat de convivència en edat de treballar en el qual s'adjuntaran els documents anteriorment descrits.

Important: Si els ingressos s'acrediten per mitjà d'aquesta declaració, no s'acceptaran altres justificants. Per tant, si es porten declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d'ingressos normalitzada.

En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s'acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s'acompanyi l'expedient d'un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l'OH explicant la situació socioeconòmica de la unitat de convivència.

Sistema de pagament del lloguer:

Hi haurà de constar a quina mensualitat correspon així com la informació necessària segons el sistema de pagament utilitzat.

 • Si el sistema de pagament del lloguer és el de transferència bancària, ordre de transferència bancària on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
 • Si el sistema de pagament del lloguer és l'ingrés en compte, justificant de pagament on consti el número de compte corrent del propietari/administrador complet.
 • Si el sistema de pagament del lloguer és el rebut domiciliat, cal que consti la referència, el CIF/NIF de l'emissor i el sufix.
 • Si el sistema de pagament de lloguer és el rebut emès per l'administrador, últim rebut emès i segellat per aquest.

En cas necessari:

 • Original i fotocòpia del certificat del grau de discapacitat emès per l'ICASS.
 • Original i fotocòpia del carnet de família monoparental.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa.