www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Prestacions per al pagament del lloguer 2020

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

S'entén que hi ha risc d'exclusió social quan la unitat de convivència a què pertany la persona que sol·licita l'ajut, paga un lloguer superior al definit com a lloguer just.