www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Quantia

La prestació s'atorga per a l'any de la convocatòria. L'import màxim de la prestació és de 2.880 euros a l'any per als col·lectius BLJ i de 2.400 euros l'any per als col·lectius BLP.

Requisits

Únicament poden presentar la renovació de les prestacions per al pagament del lloguer l'any 2018 les persones que han estat beneficiàries de la prestació permanent l'any 2017, sempre que compleixin els següents requisits:

 • Tenir uns ingressos inferiors a 2,35 vegades l'IRSC i 1,5 vegades l'IRSC, segons els casos.
 • Ser titular d'un contracte de lloguer d'un habitatge que sigui la seva residència habitual. Si el contracte es va formalitzar a partir de l'1 de juny del 2013 caldrà acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança.
 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys, 2 dels quals han d'ésser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé mitjançant rebut emès per l'administrador de la finca.
 • Ni el sol·licitant ni cap membre de la unitat de convivència poden tenir un habitatge en propietat llevat no en disposi del dret d'ús i gaudi.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la unitat de convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l'arrendador.

Requisits específics pels col·lectius BLP:

 • Que l'import de la renda de lloguer mensual no superi els 750€ a la ciutat de Barcelona.
 • Que no tinguin un patrimoni declarat a l'IRPF que en conjunt sigui superior a 500€.
 • Que l'habitatge no sigui gestionat o administrat per l'AHC.

Requisits econòmics

Per al col·lectiu BLJ els ingressos màxims són de 2,35 vegades l'IRSC i pels col·lectius BLP els ingressos són de 1,5 vegades l'IRSC, d'acord amb el nombre de persones que formin la unitat de convivència:

MÀXIM

1 membre

2 membres

3 membres

4 ó més membres

BLJ

2,35 IRSC

24.965,55€

25.737,68€

26.844,68€

26.940,28€

BLP

1,5 IRSC

15.935,46€

16.428,31€

17.134,90€

17.706,07€

Important: si en una unitat de convivència hi ha alguna persona que acredita un grau de discapacitat igual o superior al 33% declarat per l'ICASS, els ingressos de la unitat de convivència s'hauran de comparar amb els del tram següent de les taules de l'IRSC.