www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació general

Imprès de sol·licitud normalitzat.

 • DNI/NIF/NIE, o document equivalent vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència (U.C.) majors d'edat. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE haurà d'aportar el document d'identificació de què disposi.
 • Certificat o volant de convivència de l'Ajuntament de Barcelona que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la U.C.
 • Justificant dels ingressos de cadascuna de les persones que formen la U.C. en edat laboral. Segons l’apartat 7.1.c1, c2, c3, c4 de la convocatòria.
 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del llibre de família, si s'escau.
 • Informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la U.C.
 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.
 • Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.
 • Acreditació del Departament de Benestar Social i Família, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d'atenció primària o d'un servei especialitzat sobre la situació de la U.C., d'acord amb l'establert a la Base reguladora 7.c).
 • Carnet de família monoparental, si s'escau.
 • Comunicació de la propietat o representant conforme no es troba al corrent de pagament de la renda de lloguer o, en cas de no disposar-ne, declaració jurada de l'arrendatari manifestant la impossibilitat de fer front a les rendes de lloguer.

 

Documentació específica per a les unitats de convivència, que hagin finalitzat la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial

Segons sigui el cas:

 • Informe signat pel Director/a de l'entitat gestora de l'habitatge d'inclusió social on s'acrediti que la U.C. sol·licitant d'aquestes prestacions ha assolit els objectius establerts en el procés d'inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l'entitat que forma part de la Xarxa d'habitatges d'inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos.
 • Informe signat pel Director/a del Servei SARA (Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l'abordatge Integral del Treball Sexual) del Departament de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona on s'acrediti que la U.C. sol·licitant ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista.
 • Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social per pèrdua d'habitatge.

 

Derivades del servei de mediació de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona

 • Acord signat amb la propietat on s'especifiqui, com a mínim, la rebaixa econòmica efectuada per l'arrendador, la data d'efectes i l'import final de la renda de lloguer a pagar per part de l'arrendatari i rebut de pagament de la renda on consti l'import de lloguer després de la rebaixa acordada per la propietat.
 • En el seu cas, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer.

 

Que hagin estat beneficiàries de l'ajut temporal garantit i/o del servei del suport d'accés a l'habitatge que atorga l'Àrea de Drets Socials

 • Informe de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i termes de la percepció de l'Ajut temporal garantit i/o del Servei de Suport d'Accés a l'Habitatge.

 

Obtenció de dades de forma electrònica.

Les persones sol·licitants que donin autorització a l'òrgan gestor perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació dels apartats 7.1.b), 7.1.c.3), 7.1.j) i 7.1.l) de la convocatòria.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà sol•licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

Per a més informació podeu consulta el document de la convocatòria específica.