www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Qui pot accedir als ajuts?

Les persones residents a Barcelona que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent sempre que es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Unitats de convivència que formalitzin un contracte de lloguer un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social, hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.
  • Unitats de convivència que, a través del servei de mediació de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona, hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona o hagin acordat una rebaixa mínima de 50€ mensuals en el rebut de lloguer i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 90 dies a comptar des de la data d’efectes de l’acord de rebaixa. Excepcionalment no es demanarà aquest requisit si s’ha iniciat un procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer.
  • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.


Durada i quantia de la prestació

Aquestes prestacions s'atorguen per un període màxim de 12 mesos.
La quantia mensual de la prestació es calcula d’acord al punt 8 de la convocatòria. L’import mínim de aquest ajut és de 20 euros mensuals.