www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits per poder accedir al nou ajut municipal

 • Que els ingressos nets mensuals de la unitat de convivència (U.C.) no siguin superiors a 1,5 vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC)

  1,5 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
  Anual 15.935,46€ 16.428,31€ 17.134,90€ 17.706,07€
  Mensual 1.327,96€ 1.369,03€ 1.427,91€ 1.475,50€

 • No pagar un lloguer mensual superior a 800 €.
 • Que la U.C. no tingui una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros.
 • Destinar més del 30% dels ingressos nets mensuals de la U.C. al pagament del lloguer.
 • Haver incorregut en impagament del lloguer o estar en situació de dificultat econòmica per poder pagar, degut a una manca objectiva de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant el lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la U.C. pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores (consulteu la convocatòria apartat 5.l)
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o pel Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.