www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Documentació per a tots els casos

 • Imprès de sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer.
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
 • Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.
 • Cal acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de sol·licitud. Les persones sol·licitants que en el seu NIE no hi figuri la llegenda "permanent" o "llarga durada" han d'aportar el certificat de residència emès per l'oficina d'estrangers o per les comissaries de policia nacional juntament amb certificats o volants dels diferents padrons municipals.
 • Justificació dels ingressos:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent a l'últim exercici fiscal tancat de la persona perceptora i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. En cas de no estar-ne obligat, s'ha d'aportar el certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT).
  • Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l'informe de la vida laboral emès per la tresoreria general de la Seguretat Social. Aquest informe s'ha de demanar mitjançant el web de la Seguretat Social o el telèfon 901 502 050.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.

 

Documentació addicional en cas de canvis respecte dels acreditats a les convocatòries de l'any anterior de les prestacions per al pagament de lloguer o de prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona

 

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència no disposi de DNI/NIF/NIE ha d'aportar el document d'identificació de què disposi.
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de 01/06/2013, cal acreditar el compliment de l'obligació del llogater del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, segellat per l'entitat financera.

 

Obtenció de dades de manera electrònica

 • Quan les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència autoritzen l'òrgan gestor per a l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds, no és necessària l'aportació de:
  • Certificat de convivència que acrediti la residència a l'habitatge de totes les persones que integren la unitat de convivència.
  • El DNI de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.
  • La declaració de l'IRPF de la persona sol·licitant i de totes les persones en edat laboral que integren la unitat de convivència.
  • Justificant dels ingressos en el cas de persones en situació d'atur i pensionistes.
  • Certificat de grau de discapacitat, si s'escau.
  • Carnet de família monoparental i nombrosa, si s'escau.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.