www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació per a tots els casos

 • Imprès de sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer.
 • DNI/NIE de la persona sol·licitant.
 • Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud mitjançant l'empadronament històric i/o el permís de residència o certificat de residència.
 • Justificació dels ingressos de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant l'original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l'IRPF de l'exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d'imputacions, en ambdós casos els corresponents a l'any 2016.
 • Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos, caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l'informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.

 

Documentació addicional en cas de canvis respecte els acreditats a les convocatòries anteriors:

 

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent dels membres de la unitat de convivència que hagin tingut un canvi.
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de 01/06/2013, cal acreditar el compliment de l'obligació del llogater del pagament de la fiança a l'arrendador.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, segellat per l'entitat financera.

 

Els sol·licitants que autoritzin al Consorci perquè obtingui de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes prestacions no hauran d'aportar la documentació següent:

 • Certificat o volant de convivència de l'Ajuntament de Barcelona que acredita el domicili del sol·licitant i de la unitat de convivència.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de persones amb alguna discapacitat.
 • Carnet de família monoparental, si s'escau.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.