www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Destinataris

Poden rebre aquest ajut les persones beneficiàries de les següents prestacions econòmiques:

  • Prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2017.
  • Prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona per a l'any 2017.

Les persones destinatàries han de ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent. En el cas de contracte de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança de l'arrendador.