www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones destinatàries, han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • L'habitatge ha d'estar ubicat a Barcelona i ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual se sol·licita la prestació.

  1,5 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
  Els ingressos de la Unitat de Convivència (UC) no poden ser superiors a 1,5 vegades l'IRSC.
  euros/any 15.935,46€ 16.428,31€ 17.134,90€ 17.706,07€
  euros/mes 1.327,96€ 1.369,03€ 1.427,91€ 1.475,50€

 • Destinar més del 30% dels ingressos de la UC al pagament del lloguer.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del Lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s'acrediten, com a mínim, amb l'import de l'ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l'import del lloguer.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 800€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge  per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca.
 • No poden accedir a aquest ajut les persones titulars d'habitatges gestionats o administrats per l'Agencia d'Habitatge de Catalunya o el Patronat Municipal de l'Habitatge de Barcelona.
 • No tenir (cap membre de la UC) un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la UC pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • No tenir la unitat de convivència una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.