www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Les persones destinatàries, han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat dels catalans retornats que compleixin els requisits que estableix l'article 6 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans.
 • L'habitatge que figuri al contracte de lloguer ha d'estar ubicat a Barcelona i ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • Estar en risc d'exclusió social residencial d'acord amb l'article 72 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Més informació sobre els ingressos a la taula.
 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s'acrediten, com a mínim, amb l'import de l'ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l'import del lloguer.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 900€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària o rebut domiciliat des d'un compte bancari del qual sigui titular la persona sol·licitant, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que cap membre de la unitat de convivència tingui un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • Que la unitat de convivència no tingui una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.
 • No poden accedir a aquest ajut les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agencia d'Habitatge de Catalunya o per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona així com els habitatges subvencionats per programes públics.