www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques majors d'edat que sol·licitin la subvenció han de complir els següents requisits:

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Disposar d'una font regular d'ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l'indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d'arrendament de l'habitatge o habitació, o, en qualitat de cessionari, del contracte de cessió d'ús de l'habitatge o habitació, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent en el territori de Catalunya, i estar-hi empadronat. El contracte d'arrendament d'habitatge ha d'estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei esmentada. En cas de lloguer d'habitació, no s'exigeix que la formalització sigui en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre. No obstant això, en el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l'habitatge o habitació superior als següents imports:
 • Lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge: 900€
 • Lloguer o preu de cessió d'us d'habitació: 450€
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o del preu de cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en el seu cas, no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
 • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.