www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

 • Documents d’identitat:
 • Document nacional d'identitat (DNI) vigent.
 • Ciutadans de la Unió Europea: certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
 • Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigents.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral. Els ingressos cal acreditar-los de la manera següent:
 • Declaració de l'IRPF, corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb el termini de presentació vençut en la data de presentació de la sol·licitud, d'acord amb el que disposa la bases reguladora 5.1, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència en edat laboral.

Per a la determinació dels ingressos de la persona o unitat de convivència, a l'efecte de la seva valoració per a l'obtenció de la subvenció, es partirà de les quanties de la base imposable general i de l'estalvi, que regulen els articles 48 i 49 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, corresponents a les declaracions presentades per cadascun dels membres de la unitat de convivència, relatives a l'últim període impositiu, amb el termini de presentació vençut, en el moment de la sol·licitud de la subvenció.

 • En cas que la persona sol·licitant o altres membres de la unitat de convivència en edat laboral no estiguin obligats a presentar la declaració de l'IRPF, han d'aportar un certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació o certificat de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital.
 • En el supòsit de persones incloses en l'apartat b) de la base reguladora 3, excepcionalment, quan la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència acreditin disposar d'una vida laboral a partir de l'any anterior a la publicació de la convocatòria, s'admetran els ingressos d'aquell exercici. En aquest supòsit, hauran d'aportar el certificat d'imputacions subministrat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) i/o el certificat d'ingressos i retencions de l'empresa/s o el corresponent de les pensions o ajuts exempts de tributació, així com l' informe de vida laboral.

L'excepcionalitat d'ingressos només es pot aplicar a l'any de la convocatòria en curs, sense que tingui caràcter recurrent per a les successives convocatòries.

 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer o de cessió d'ús a nom de la persona sol·licitant. El contracte de lloguer d'habitatge ha d'incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, i la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes, el Reglament que la desplega i altres disposicions concordants.

En el supòsit que el lloguer d'habitació el dugui a terme l'arrendatari de l'habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l'arrendador, d'acord amb l'article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.

 • En el cas que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular contractual o estigui inclosa en els supòsits que regulen els articles 15 i 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
 • En els casos de víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l'habitatge.
 • Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

En els casos d'habitatges gestionats per empreses públiques locals i per entitats sense ànim de lucre, els gestors dels habitatges poden presentar, en substitució dels rebuts de lloguer pagats, un certificat en què constin el nom i cognoms dels sol·licitants, el NIF, les dades identificatives de l'habitatge i els mesos de lloguer pagats.

 • Declaració responsable de complir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base reguladora 4.2.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa.
 • Títol de família monoparental.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • Certificat o volant de convivència i/o certificat històric de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
 • Vida laboral (TGSS).
 • L'acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s'ha de fer amb l'aportació de resolució del Ministeri de l'Interior o sentència judicial ferma.
 • Certificat de percepció de la Renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de percepció de l'Ingrés mínim vital.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o mitjançant les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar-ne el coneixement sobre la sol·licitud presentada.