www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Una vegada finalitzat el procediment d'adjudicació d'una promoció, per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges que hagin quedat vacants, es traslladaran al promotor corresponent per a que faci la seva comercialització directament, sempre i quan les persones que ho sol·licitin constin inscrites en el Registre. Aquelles persones interessades s'hauran d'adreçar directament al promotor que correspongui a cada promoció.

Promocions de l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona:

Veure les promocions


Altres promotors:


Castro de Covelo
      C/Telègraf, 20
      Habitatges de venda de preu concertat
      Promotor: BARCELONA PARK II, SA
      Més informació