www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Render de la promoció del C/Ramón Turró

Façana de la promoció de Can Cisó

Barcelona - La Clota

Una vegada finalitzat el procediment d'adjudicació d'una promoció, per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges que hagin quedat vacants, es traslladaran al promotor corresponent per a que faci la seva comercialització directament, sempre i quan les persones que ho sol·licitin constin inscrites en el Registre. Aquelles persones interessades s'hauran d'adreçar directament al promotor que correspongui a cada promoció

Promocions d'adjudicació directe de promotor disponibles

Promotor: Metrovacesa, SA

Adreça promoció: C/ Ramón Turró, 272-278

Tipologia: 15 habitatges de venda de protecció oficial (2 de règim general i 13 de preu concertat)

Més informacióPromotor: CONSORCI DE LA ZONA FRANCA DE BARCELONA

Adreça promoció: C/ del Cal Cisó, 50-58

Tipologia: 4 habitatges de venda amb règim de preu concertat

Més informacióPromotor: FEM CIUTAT-COOPERATIVA D’HABITATGES

Adreça promoció: Avinguda de l’Estatut de Catalunya 15‐17

Tipologia: habitatges amb Protecció Oficial de Règim General i de Preu Concertat, en Dret de Superfície

Més informació