www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Què és el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona?

En el marc del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, neix el Consell de l'Habitatge Social de Barcelona (CHSB) com a òrgan consultiu i de participació sobre la política d'habitatge a la ciutat.

El CHSB es va constituir el 26 de febrer de l'any 2007 i representa una oportunitat per dotar d'efectivitat un nou espai de participació ciutadana en matèria d'habitatge que pretén ser un instrument de generació d'opinió, propostes i de promoció del seu anàlisi.

El Consell va tenir els seus orígens en l'experiència que va realitzar el Grup de Treball d'Habitatge Social del Consell Municipal de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona. L'especificitat i la importància de la temàtica van impulsar al Consorci de l'Habitatge de Barcelona a crear el CHSB i dotar-lo d'una ampliació de la representació dels diversos agents socials, unes funcions més específiques i una major implicació i seguiment en els temes relacionats amb la política d'habitatge i de seguiment de l'activitat del Consorci.

Funcions del Consell

 • Assessorar en tots aquells assumptes en els que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Administració de la Generalitat li demanin el seu dictamen.
 • Informar dels avantprojectes d’ordenances municipals, i d’altres disposicions de caràcter general que afectin a l’habitatge.
 • Generar debat a l’entorn dels principals instruments de la política d'habitatge municipal i, formular propostes d’actuació, mitjançant l’elaboració d’informes propis, adreçats al Consorci de l’Habitatge, i a les administracions que el conformen.
 • Seguir i avaluar el compliment dels Plans d'Habitatge de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment dels Plans de Rehabilitació de Barcelona.
 • Seguir i avaluar el compliment de la futura Llei del Dret a l'Habitatge a Catalunya i dels Plans que es concretin de la Generalitat de Catalunya, en l’àmbit d’aplicació de la ciutat de Barcelona.
 • Participar en el procés de definició de nous indicadors vinculats al mercat de l'habitatge de la ciutat.
 • Impulsar activitats i organitzar jornades i conferències a l’entorn de les prioritats en matèria d'habitatge social que defineixi el Consell.
 • Usar les noves tecnologies de la informació per a fer extensiu el debat sobre la política d'habitatge al conjunt de la ciutadania.
 • Participar en l’elaboració de les memòries participatives que es posin en marxa en l’àmbit de les polítiques d'habitatge de Barcelona.
 • Elaborar informes participatius i desenvolupar processos participatius propis que es traslladaran al Consell de Ciutat i/o als òrgans de govern de la ciutat i del Consorci.

Qui forma el CHSB?

El Consell s'organitza amb un Plenari i una Comissió Permanent. El primer està format per més d'una seixantena de membres, en representació de la Generalitat i l'Ajuntament, dels grups polítics municipals, d'organismes i empreses públiques relacionades amb la planificació i construcció d'habitatges, dels consells sectorials de participació municipals, de les entitats socials sense afany de lucre, d'associacions i entitats de suport social per a l'accés a l'habitatge, dels ens cooperativistes, del moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de les universitats, dels col·legis i associacions professionals, entre altres.

La Comissió Permanent està integrada pel President o Presidenta, el Vicepresident o Vicepresidenta Primer/a i Segon/a i fins a dotze membres més, pertanyents al Plenari i designats pel President o Presidenta d'entre els diferents sectors representats en el Plenari, prèvia consulta al mateix Plenari.

Són membres del Consell:

Tinent d’Hàbitat Urbà - President
Plataforma pel Dret a un Habitatge Digne – Vice presidència primera
Gerència adjunta d'Habitatge - Vice presidència segona
Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana
Direcció de programes socials de l’Agència de l'Habitatge de Catalunya
Direcció General de Joventut
Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Àrea d’Hàbitat Urbà
Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans
Consorci de l’Habitatge de Barcelona
Consorci Metropolità de l’Habitatge
Consell Municipal de Benestar Social
Consell Assessor de la Gent Gran
Consell Municipal de la Immigració
Consell de la Joventut (CJB)
Consell Municipal de les Dones
Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB)
Institut Català del Sòl
REGESA
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona
Institut Municipal d'Urbanisme
Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
Agència de l’Habitatge de Catalunya (com a empresa pública d’habitatge)
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)
Oficina per la No Discriminació (OND)
Xarxa Oficines d’Habitatge
Fundació Foment Habitatge Social
Associació ProHabitatge
Promoció i Benestar Social
Fundació Família i Benestar Social
Fundació BENALLAR
Arrels Fundació
Provivienda
Federació ECOM
Sostre Cívic
Observatori de Drets Econòmics Socials i Culturals (DESC)
Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de BCN (FAVB)
Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
Unió General de Treballadors
Confederació Sindical de Comissions Obreres
Federació Cooperatives d’Habitatges de Catalunya
Cooperativa Habitatge Entorn, SCCL (CCOO)
Cooperativa Qualitat Habitatge social (UGT)
Cooperativa Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC)
Habitatge Assequible Obra Social. La Caixa
Consell Social de la Universitat de Barcelona
Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra
Consell social de la Universitat Ramon Llull
Asociación de Promotores Constructores de España (APCE)
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de BCN
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya
Col·legi d’Administradors de Finques
Col·legi de Registradors de la Propietat
Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Col·legi d’Advocats de Barcelona
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària
Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Associació Consell de Cent
Dues persones expertes en Habitatge

Observadors

Grup Municipal PSC
Grup Municipal ICV - EUiA
Grup Municipal CiU
Grup Municipal PP
Grup Municipal Unitat per Barcelona

Convidats

Síndic de Greuges
Direcció de participació. Hàbitat Urbà
Ús digne de l'habitatge. Consorci / Bagursa
Registre de Sol•licitants. Consorci / Bagursa
Rehabilitació. Consorci / Bagursa

Grups de Treball

Comissió de seguiment del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial


Aquesta comissió de seguiment té els seus antecedents en el Grup de treball de Mesures de Foment del Lloguer, que es va constituir el març del 2007. El Grup va realitzar diferents reunions de treball que van permetre desenvolupar un document anomenat "Mesures de foment del lloguer i Alternatives a la venda" en el qual es van tractar temes com el concepte de lloguer social, es van proposar alternatives com la Copropietat o el Dret de Superfície. Alhora es va recollir la quantitat, tipologies i previsions del parc d'habitatge existent a Barcelona. Les conclusions del grup de treball es van presentar en un seminari obert i es van publicar constituint el nº1 de la Col·lecció de Quaderns del Consell. Moltes de les seves conclusions es van incorporar al Pla de l'Habitatge de Barcelona 2008-2016. Un cop finalitzada aquesta tasca el grup de treball es va reestructurar en una Comissió de Seguiment del Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial de l'Ajuntament de Barcelona que va participar activament en l’elaboració del Reglament i que posteriorment ha fet el seguiment dels diferents processos d’adjudicació derivats.

Actualment el grup treballa el nou text del Reglament, adaptant-lo a la llei òmnibus, simplificant i agilitzant els processos de tramitació i simplificant el text per a que esdevingui una normativa més flexible.

Exclusió Social


El març del 2008 es va realitzar la primera reunió del Grup d'Exclusió Social del CHSB. El grup va treballar durant tot l'any les problemàtiques d'infrahabitatge, sobreocupació i assetjament immobiliari. El Grup de Treball va tractar temes com el cost econòmic de la rehabilitació, l'execució subsidiària i les declaracions de ruïna, els indicis d'assetjament immobiliari, la funció social de la propietat, el deure de conservació i infrahabitatge, l'habitabilitat, el dret a reallotjament i l'empadronament. Després de l'exposició dels resultats del grup en una sessió de treball a la resta de membres del CHSB, es va decidir recollir-los en el Nº2 de la Col·lecció Quaderns del Consell i es van incorporar al Pla de l'Habitatge de Barcelona 2008-2016. El grup de treball es va transformar en la Comissió de Seguiment per l'Ús digne de l'habitatge.

Atès que les execucions hipotecàries i els desnonaments van ser unes de les preocupacions més destacades dels diferents membres del CHSB, es va acordar donar continuïtat al Grup de Treball d'Exclusió Social per treballar aquests temes. Com a concussió, al març de 2011 el grup va promoure un acord que va ser consensuat al CHSB i que es va traslladar al Consell de Ciutat de Barcelona, a la Secretaria de Estado de Vivienda, a la Mesa del Parlament de l'Estat i a la Mesa del Parlament de Catalunya. Aquest grup, desenvolupant la seva tasca es va reunir també amb la Jutgessa Degana de Barcelona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Comissió Permanent del CHSB va crear la Comissió Mixta sobre desnonaments a la ciutat de Barcelona, celebrada el 24 de novembre de 2011. Aquesta va crear dos grups de treball: el de mesures preventives, amb l'objectiu de revisar la normativa que afecta en els processos de llançament i reforçar les mesures per oferir serveis d'orientació, ajut i informació per tal d'evitar els desnonaments; i el de mesures reactives amb l’objectiu de coordinar les accions entre els diferents agents que intervenen per tal de garantir el reallotjament de les famílies que perden l’habitatge. Les conclusions es van traslladar als grups parlamentaris del Congreso de los diputados, al Ministerio de fomento, al Ministerio de hacienda y administraciones públicas i al president de l’Estat espanyol.

A la darrera reunió del grup d’exclusió social es va acordar treballar un protocol d’accés a l’habitatge no protegit a preus socials per a unitats de convivència en risc d’exclusió social.

Gestió de la Rehabilitació


En el marc de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona va sorgir la proposta de crear una comissió tècnica per reflexionar sobre els efectes de les normatives que afecten a la Rehabilitació. Tant la Comissió Permanent com el Plenari del CHSB van ratificar el 2009 la creació d'un tercer grup de treball durant el 2009, que va treballar i reflexionar sobre les normatives, ordenances i protocols que afecten els processos de rehabilitació a la ciutat. El seu treball va donar lloc a un document de proposta de criteris per a la tramitació de llicències d'obres en les intervencions en edificis existents i a un document de conclusions que es van traslladar al Ministerio de la Vivienda. Les conclusions del treball configuren el Nª3 de la Col·lecció Quaderns del Consell.

Noves tipologies constructives i manteniment de l'habitatge


El grup de treball va néixer de les observacions realitzades pels membres del CHSB arran del Qüestionari d'avaluació i perspectives del Consell. En el qüestionari es va detectar que entre els diferents temes d'interès i/o preocupacions dels membres hi havia aspectes relacionats amb les noves tipologies d'habitatge protegit i la seva adequació a la demanda, així com aspectes relacionats amb el manteniment dels habitatges. Per altra banda el Qüestionari també evidenciava la necessitat de que el CHSB s'obrís a l'àmbit universitari. En aquest sentit el grup vol analitzar amb detall promocions finalitzades des del seu inici fins avui per detectar els principals esculls ja sigui en el projecte, els costos, el manteniment o el seu ús. Alhora es vol oferir als estudiants universitaris la possibilitat de realitzar entrevistes, visitar i estudiar promocions dels membres del grup de treball i que en puguin analitzar punts forts i febles.

 

Butlletins informatius


Veure butlletins anteriors


Ocultar butlletins anteriors