Serveis

El bon funcionament d'un centre educatiu requereix una atenció acurada que garanteixi i posi a disposició de tots els sectors els recursos disponibles i que gestioni els serveis que ofereix com a tal o, conjuntament, amb el Consell Escolar i l'AMPA. Que l'escola funcioni bé també depèn de que les instal·lacions estiguin netes, de que el menjar agradi o de que la temperatura a les aules sigui l'adequada.

Respecte els serveis que ofereix l'AMPA, juntament amb l'escola, cal recordar que els alumnes han d'ajustar-se a la normativa general exposada en les NOFC durant tot el temps de permanència en el centre.