Materials LSC

Per disfrutar els contes en LSC amb els seus fills com també per aprendre i enriquir la llengua visual amb reportatges, noticies, etc tot narrats en LSC.

Els contes Ginjoler:

Per consultar la gramàtica de LSC a l’Institut d'Estudis Catalans (IEC):

Una guia bàsica a la comunicació de la LSC:

Informació sobre la llengua de signes catalana.

Us presentem els diversos diccionaris de LSC