Sortides pedagògiques

El nostre projecte educatiu contempla, com a part integrant del treball escolar, la conveniència de realitzar sortides pedagògiques amb diferents finalitats. Algunes tenen l'objectiu de realitzar un treball específic en relació al temari d'alguna matèria del curs; altres, visitar algun indret d'interès; també poden tenir la intenció de poder gaudir d'un esdeveniment rellevant o poden ser d'esbarjo i convivència. La multiplicitat d'experiències que ofereixen les sortides aconsellen la participació de tot l'alumnat.

Aquestes sortides, segons l'edat dels alumnes o el lloc, es realitzen en autocar, en transport públic o caminant. En qualsevol cas sempre garantim que la quantitat d'acompanyants sigui l'apropiada tant pel que fa a la seguretat com pel que fa a l'aspecte pedagògic. Correspon a la direcció del centre i al Consell Escolar vetllar perquè això sigui així.

En les reunions de classe d'inici de curs es presenta la previsió de sortides, que acostumen a ser, aproxi- madament, dos o tres al trimestre. Consultin aquí la previsió de sortides del curs.

El cost de la despesa ocasionat (transport, entrades, activitats, monitors) l'han de cobrir les famílies amb el pagament corresponent dels rebuts mensuals fixats per la Comissió Econòmica i el Consell Escolar.

En la pàgina següent trobaran el programa previst de sortides de cada nivell.

Les famílies han de lliurar a l'escola, en els primers dies del curs, l'autorització signada per a poder participar en aquestes activitats. Sense aquest document no és possible que cap alumne surti del centre en horari escolar per a realitzar qualsevol activitat promoguda per l'escola.

Programa de sortides 2016-17

Dibuix