Presentació

L'Escola Municipal TRES PINS és una escola pública municipal, integrada en el "Consorci d'Educació de Barcelona", on s'imparteixen les etapes d'educació infantil i primària, és a dir, els nens i les nenes són aquí des dels 3 fins els 12 anys.

Ens definim com a escola inclusiva, catalana i laica que valora la participació de tots els sectors que la formem i que fomenta els valors democràtics, de civisme, de convivència, de responsabilitat, d'esforç, de respecte i que treballa per a evitar qualsevol tipus de discriminació. La nostra escola està formada per un col·lectiu de mestres que treballem en equip per a desenvolupar la nostra feina. El nostre propòsit és que tot l'alumnat formi part d'un projecte en el què es sentin acollits i estimulats i puguin créixer, aprendre i formar-se en un ambient favorable. Per a que això sigui possible cal, i convé, la col·laboració de tothom, cadascú des del seu lloc i la seva responsabilitat, animats per l'assoliment d'aquests objectius.

Treballem cada dia, en els diferents moments de la jornada escolar, per a assolir un centre de qualitat que ofereixi a l'alumnat una formació rica en l'aspecte acadèmic i en l'humà. Igualment volem desenvolupar tots els aspectes de la seva personalitat, com alumnes i com a ciutadans, que adquireixin uns bons hàbits i unes tècniques de treball apropiades per a poder accedir a les següents etapes educatives amb garanties i que, al mateix temps, gaudeixin del que l'entorn natural, social i cultural ens ofereix. Tot això respectant les diferències individuals i les carac- terístiques particulars.

Un del aspectes que singularitzen la nostra escola és el treball amb alumnes sords. A la major part de les classes, juntament amb la resta de nens i nenes oïdors, hi ha un grup d'alumnes sords que comparteixen l'aula, les activitats i el treball de cada dia. Són atesos per personal especialitzat, les logopedes assignades pel CREDAC Pere Barnils, que actuen com a docents referents de l'agrupament i cotutores, coordinant el seu treball amb el mestre tutor de la classe.

La intervenció educativa amb l'alumnat sord es realitza en modalitat bilingüe: llengua de signes catalana (LSC) - llengua oral escrita i parlada. La llengua de signes garanteix la comunicació primerenca, l'adquisició de llenguatge de manera cronològicament normalitzada i l'accés a la informació i al currículum. La LSC està present a l'aula ordinària mitjançant la traducció-interpretació del logopeda referent de l'agrupament.

L'ensenyament específic de la LSC pels alumnes sords es realitza en petit grup de nens i nenes sords/es, a càrrec d'una logopeda del CREDAC. En el nostre cas és una mestra sorda.

La llengua oral sel's ensenya de manera individualitzada i en petit grup específic per tal de respectar les seves característiques personals i les seves necessitats quant a comportament lingüístic oral i d'audició. Els responsables de l'ensenyament són també els logopedes del CREDAC.

Per tal d'afavorir la comunicació entre iguals, els alumnes oïdors també treballen la LSC.

El Projecte Bilingüe, dirigit a l'atenció dels alumnes sords, és la forma específica per a la seva atenció.