Normes d'Organització i Funcionament del Centre- NOFC

Les Normes d'Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l'estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l'escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l'específica pel nostre centre.

Les normes d'organització i funcionament del centre son aprovades pel Consell Escolar i permanentment estaran obertes a actualitzacions, a proposta de tots els sectors, per a millor complir la seva funció.

Donades les seves característiques és convenient que siguin conegudes per tota la comunitat escolar i, amb aquest objectiu, s'inclouran els aspectes més rellevants en els diferents documents que fem arribar a les famílies.

De tota manera, el document, està a la disposició de qualsevol membre de la comunitat escolar que el vulgui consultar.

Veure NOFC