Projecte Curricular de Centre - PCC

El Projecte Curricular de Centre també forma part del Projecte Educatiu i l'elabora l'equip de mestres. És el document que, a partir de les prescripcions fixades per l'administració educativa, estableix què s'ha d'ense- nyar a la nostra escola, quan s'ha d'ensenyar i com s'ha d'ensenyar i, al mateix temps, què, quan i com s'ha d'avaluar.

En el PCC s'han de preveure activitats d'aprenentatge diversificades de manera que tots, o la majoria dels alumnes, puguin realitzar els aprenentatges prescrits. En cas de que això no sigui possible, s'ha d'elaborar un Pla Individualitzat en el qual es defineixin els objec- tius d'aprenentatge de l'alumne que ho requereixi.