Programació General Anual - PGA

En base al Projecte Educatiu i al Projecte de Direcció, s'elabora cada curs la Programació General Anual. Aquesta té com a objectiu fer una descripció de la l'escola en aquell curs concret i estableix els objectius que es volen assolir així com els criteris per a la seva avaluació. Per tant, ha de recollir, per una part, allò que singularitza el nostre centre i el fa diferent dels altres i, per altra, els programes i objectius de treball a desenvolupar específicament per a aquest curs.

La PGA és aprovada pel Consell Escolar a proposta de la direcció que l'elabora amb la participació de l'equip docent.

Veure PGA