Projecte Educatiu de Centre - PEC

És el document on s'expressa l'autonomia del centre i on es recullen les principals definicions de l'escola, on es fixen els objectius generals i on es plantegen les formes d'assolir-los. Igualment marca les línies organitzatives i estableix el principis de participació que són desenvolupats en documents més específics.

Donats els canvis legislatius derivats de la promulgació de la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) de 12/2009, del 10 de juliol, i altres normatives, hem actualitzant en nostre Projecte Educatiu que ha estat aprovat pel Consell Escolar.

Veure PEC