Memòria Anual de Centre - MAC

La Memòria és el document que recull l'avaluació de la PGA i es presenta al Consell Escolar en la seva darrera sessió de cada curs. En ella s'analitza el grau d'assoliment de cada un dels objectius proposats a l'inici de curs i es fan les propostes de millora per al curs següent. La MEMÒRIA és aprovada pel Consell Escolar a proposta de la direcció que l'elabora amb la participació de l'equip docent.

Veure MEMÒRIA