Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüístic defineix el tractament de les diferents llengües en el centre i concreta la seva aplicació. La llengua catalana és la llengua vehicular i d'aprenentatge en el centre i de totes les altres manifestacions. El Projecte Lingüistic també regula el treball en llengua castellana i defineix els objectius, continguts i metodologia per a garantir que els alumnes, al final de la seva escolaritat, han assolit un domini equivalent al de català. Igualment tracta de l'aprenentatge de la llengua de signes (LSC) en els alumnes sords, per als quals aquesta és la seva primera llengua, i en els alumnes oïdors. Finalment estableix el treball amb la llengua anglesa, que comença a P5.

Veure PROJECTE LINGÜÍSTIC