Pla d'Emergència

SIMULACRE: Tots els centres educatius han de tenir dissenyat un pla en el què es regulen les actuacions a desen- volupar en cas de possibles situacions d'emergència que puguin ser provocades per diferents causes.

Aquest pla estableix els responsables de cada sector, les actuacions a desenvolupar i els sistema d'informació a totes les persones que es troben en el centre. Els alumnes són informats de les formes adequades d'actuar i, un cop cada curs, es fa un simu- lacre per a verificar l'eficàcia del Pla. Els informarem del seu desenvolupament.