Projecte d'Educació Bilingüe

El Projecte d'Educació Bilingüe estableix les característiques del treball que es desenvolupa en l'escola TRES PINS per a l'atenció dels alumnes sords. Aquest model, que està fonamentat en els principis d'inclusivitat i d'educació conjunta, planteja una organització basada en l'agrupament d'alumnes sords que treballen a la classe del nivell que els correspon amb el suport d'una logopeda. Aquesta vehicula els continguts treballats per mitjà de la llengua de signes que és la llengua d'ús d'aquests alumnes.

Més informació