Documents

L'escola elabora per al seu funcionament una sèrie de documents que poden ser d'interès per als membres de la comunitat escolar. Aquest documents desen- volupen la normativa vigent i l'adapten a la realitat del centre o bé responen a necessitats derivades de la nostra pràctica pedagògica. Per a nosaltres un docu- ment no és una simple translació mecànica de la normativa, és el resultat d'un llarg i estudiat procés de reflexió, debat i consens basat en el principi del treball en equip.

Les novetats normatives que s'han produït en els darrers temps ens ha obligat a una actualització de la majoria d'aquests documents sense deixar de costat el més important, la nostra feina diària amb l'alumnat.

En cada un dels següents apartats es presenten els principals documents de l'escola, siguin o no precep- tius. Alguns estan publicats aquí mateix, els altres estan a disposició, per a la seva consulta, de tots els membres de la comunitat escolar. Les persones interessades, es poden dirigir a la direcció del centre directament. També poden comunicar-ho a conser- geria i els indicaran el procediment.

Veure Document