Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona
Pla Estratègic de Cultura 2006
Nous Accents de Cultura 2006

Barcelona laboratori és un programa per potenciar totes aquelles condicions que fan possible ampliar la base creativa de la ciutat, en tots els àmbits de l’expressió artística i del pensament.

Barcelona laboratori pretén incrementar el suport a la creació com a condició necessària per a un millor desenvolupament cultural de la ciutat.

Una ciutat laboratori és una ciutat que fa una aposta per totes aquelles iniciatives (associatives, privades, públiques) que de manera quotidiana fan possible l’existència d’espais de risc, de prova i assaig, i d’experimentació en tota mena de llenguatges artístics.

Els centres i equipaments de Barcelona laboratori han de fomentar la visibilitat de la creació artística, interaccionant amb els circuits i sistemes de difusió, locals i globals. I, finalment, han de potenciar la formació, les residències i els intercanvis entre artistes.


Projectes de Barcelona laboratori

Fàbriques per a la creació


Xarxa d’espais orientats a l’assaig i la creació en els diferents àmbits artístics de la ciutat: arts visuals, música, teatre, dansa, circ, literatura i audiovisuals. S’han d’ubicar a recintes industrials en desús, com la Fabra i Coats (Sant Andreu) o l’Escocesa (Poblenou).

Una aposta que inclou:

Manteniment i major impuls a la línia de cessió d’espais públics a col·lectius, companyies o grups de creació, a través de contractes programa.

Suport, protecció i acompanyament de totes aquelles iniciatives ja existents que, des de la base social (comunitària, associativa, privada, etc.), estan creant condicions d’emergència creativa i que, en definitiva, estan creant condicions per a la riquesa i la complexitat de l’ecosistema creatiu de la ciutat.

Articular un conjunt de mesures per facilitar l’accés a espais que puguin ser emprats per creadors, amb condicions més assequibles que les que el mercat ofereix.

Ampliació dels espais i dels serveis de l’Hangar, a Can Ricart, en un marc de cooperació amb l’Associació d’Artistes Visuals de Catalunya.

Consolidació de les Golfes de Can Fabra com a espai de producció d’arts escèniques.


Centre per a les arts visuals

Creació d’un nou centre de producció i difusió per a creadors emergents, situat en un espai intermedi, entre l’equipament de base i el museu. Aquest Centre s’haurà de constituir a partir de la trajectòria i l’experiència del Centre d’Art Santa Mònica i de La Capella Exposicions.


Ciutat de l’Audiovisual

Construcció i posada en marxa, en el marc del projecte 22@, de la Ciutat de l’Audiovisual a l’antiga factoria de Ca l’Aranyó, que inclourà els estudis de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Aquest equipament, que comptarà amb la vinculació d’agents privats i públics amb el suport del Pla estratègic metropolità de Barcelona, serà un motor bàsic de la indústria audiovisual de Barcelona i de Catalunya i serà un centre fonamental per a la producció de continguts de qualitat.


Centre de creació i producció multimèdia (Media Lab)

Creació d’un nou centre de formació, recerca i producció de media art o art multimèdia, orientat a articular, potenciar i difondre aquelles manifestacions artístiques vinculades als nous suports tecnològics i digitals (art en xarxa, mobile art, bio art, robotic art, software art, etc.).

Aquest centre promourà la relació entre art, recerca i indústria, tot organitzant seminaris, conferències, festivals i exposicions; actuant per teixir una xarxa de col·laboradors, col·lectius i institucions de la ciutat i de fora. Al marge de l’espai físic i les infraestructures, aquest nou centre impulsarà un programa d’ajudes a la producció de projectes artístics.


Circ i creació

- Ampliació d’espais i de serveis de l’Ateneu de 9 Barris, per reforçar la seva condició d’equipament de referència a escala estatal i internacional, especialment en la seva condició de centre de formació en les arts circenses.

- Creació d’un centre d’assaig i de suport a la creació per a les arts del circ, que cobreixi les mancances d’aquesta tipologia d’espais a la ciutat.


Espais intermedis per a les arts en moviment

Elaboració d’un pla per tal que la ciutat pugui disposar, a mitjà termini, d’espais intermedis (entre el centre d’iniciació i el Centre de les Arts en Moviment) per a la pràctica, l’assaig i la producció, així com per la difusió de les arts en moviment.


Barcelona - Catalunya Film Comission

El desenvolupament de la Barcelona-Catalunya Film Comission, en un marc de cooperació institucional entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, ha d’accentuar tots els serveis orientats al suport a la creació audiovisual local. Igualment, ha de consolidar la ciutat de Barcelona en l’àmbit de la producció audiovisual.


Línia de millora del suport a la producció

Millora en les línies de suport econòmic a la indústria cultural local orientades a fomentar-ne la producció.