Museu Picasso de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Menú del lloc

Vés al contingut

 

Venda d’imatges de les obres de la col·lecció

Servei de venda d’imatges de les obres de la col·lecció que conserva el Museu Picasso de Barcelona.

 • Formats i tarifes

  Tarifes per ús temporal de les imatges relatives a les obres del Museu Picasso

   Les tarifes es determinen en funció de l’ús que es farà de les imatges digitals, tot diferenciant entre ús cultural i ús comercial:
  • -Ús cultural: s’entén per ús cultural la utilització de les imatges per part d’entitats sense ànim de lucre, la finalitat de les quals sigui difondre el coneixement científic i cultural.
  • -Ús comercial: s’entén per ús comercial la utilització de les fotografies per a publicacions d’empreses amb ànim de lucre, així com l’ús per al marxandatge.
  ÚS CULTURAL
  Suport Format Tarifa
  Imatge digital Fins a 1800 píxels o 15cm (mesura màxima del costat mes ample) (300 ppp) 25 € *
  Fins a 3000 píxels o 25cm (mesura màxima del costat mes ample) (300ppp) 50 € *
  Fins a 4700 píxels o 40cm (mesura màxima del costat mes ample) (300ppp) 125 € *
  ÚS COMERCIAL (en el format més adient per a cada ús)
  Producte Ús Específic Tarifa
  Publicacions (llibres i publicacions periòdiques)

  Coberta i contracoberta

  250 € *

  Interior pàgina sencera

  170 € *
  Interior de ½ pàgina o menys 125 € *
  Merchandising

  Merchandising: carpetes, nadales, caixes, etiquetes, postals, safates, roba, jocs, etc.

  Campanya publicitària: opis, espots TV i cinema, etc.

  350 € *

  Examen del projecte per part del Museu

  • * Les tarifes no inclouen el 21% d’IVA
  • S’estableix la possibilitat d’acordar un conveni específic amb condicions adients quan les característiques especials de la sol·licitud ho requereixin, i a criteri de la Direcció del Museu.
  • La venda de les reproduccions fotogràfiques va acompanyada d’una autorització d’ús en què s’especifiquen les condicions a les quals se sotmet el sol·licitant.
  • En el cas de les obres del Museu Picasso que no estiguin digitalitzades, se’n repercutirà el cost a tots aquells que sol·licitin l’ús temporal de les esmentades imatges.
  • Reduccions de les tarifes
  • Gaudiran d’una reducció del 50% sobre la tarifa els següents casos:
  • -Les sol·licituds de reproducció que siguin realitzades per estudiants, i per a ús d’investigació, sempre que dites persones acreditin la seva condició o carta de direcció de treball d’investigació.
  • -La reutilització de la mateixa fotografia en el mateix producte en una altra llengua o edició/producció.
 • Condicions d'ús

  Condicions a què se sotmet el sol·licitant d’imatges del Museu Picasso de Barcelona
  • Excepte en els casos d’ús amb finalitats de recerca, docència o informació específicament previstos a la llei, la utilització d’imatges d’obres de Pablo Picasso està subjecta a l’autorització prèvia i al pagament de les tarifes a favor de Successió Picasso, titular dels drets de propietat intel·lectual. Per aquest motiu, abans de fer-ne ús, el sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb l’entitat de gestió col·lectiva de drets de propietat intel·lectual que pertoqui al seu país per tal d’obtenir-ne l’autorització i d’abonar els imports corresponents. A Espanya aquesta entitat és VEGAP (Núñez de Balboa, 25, 28001-Madrid, tel. 91 532 66 32 / Fax 91 531 53 98). Per altres països, consulteu la web de Picasso Administration. El lliurament de les imatges per part del Museu Picasso no eximeix el sol·licitant d’aquestes d’efectuar l’esmentat tràmit quan això sigui necessari.
  • En qualsevol forma de reproducció, distribució o comunicació pública de les imatges autoritzades, s’haurà d’indicar el nom de l’artista, el títol i la data de l’obra objecte de la reproducció, i a continuació: Museu Picasso, Barcelona. En el crèdits fotogràfics, caldrà fer constar la procedència de la imatge de la manera següent: Museu Picasso, Barcelona. Nom del fotògraf. El Museu facilitarà tota la informació necessària.
  • Pel que fa a la reproducció d’imatges en les quals no apareguin obres de Pablo Picasso, en qualsevol de les formes autoritzades de reproducció, distribució o comunicació pública, caldrà fer constar la procedència de la manera següent: Museu Picasso, Barcelona. Nom del fotògraf. El Museu facilitarà tota la informació necessària.
  • Les imatges s’utilitzaran per a un únic ús i per a la finalitat indicada al formulari de sol·licitud. L’obtenció de l’autorització corresponent només beneficia el sol·licitant i no permet cedir-ne el dret a un tercer.
  • Queda expressament prohibida la utilització de les imatges per a altres usos que no siguin els que han estat sol·licitats; igualment, queda prohibida la utilització en un altre àmbit territorial o per a una altra finalitat que no siguin els sol·licitats. Cada ús diferent requereix una nova autorització. El Museu Picasso no atorga autoritzacions o llicències amb caràcter exclusiu. El fet d’obtenir una autorització de reproducció d’imatges no comporta el dret a utilitzar el nom i els elements identificatius del Museu Picasso. En cap cas es pot donar a entendre que l’activitat del sol·licitant disposa del suport o de la col·laboració del Museu. Únicament es pot utilitzar el nom del Museu per referenciar la procedència de les imatges.
  • El Museu Picasso podrà revocar aquesta autorització si el sol·licitant incompleix qualsevol de les condicions esmentades en aquest document i podrà, també, exercir el dret d’emprendre les accions legals que consideri oportunes contra les persones que incompleixin aquestes condicions.
  • El Museu Picasso agrairà el lliurament d’un exemplar de la publicació on aparegui la imatge o imatges facilitades, o bé la comunicació del lloc web des del qual es difonen, per tal d’incorporar aquesta documentació i informació al Centre de Coneixement i Recerca del Museu Picasso.
 • Petició d'imatges:

Per fer la petició d'imatges de les obres de la col·lecció* cal omplir el següent formulari de sol·licitud d'imatges i enviar-lo per correu electrònic a la següent adreça: arxiupicasso@bcn.cat

Obligatori Actualment, està a la venda la reproducció en qualitat digital d’un 35% de les obres del Museu.