El Departament d'Estadística és un departament de l’Ajuntament de Barcelona especialitzat en la teoria i pràctica de la recollida de dades i en les anàlisis i presentacions necessàries per convertir-les en informació útil. .preguntes que es formulen en el procés de presa de decisions. Cal destacar que, és l’únic Ajuntament de Espanya amb una tradició estadística centenària: el primer Anuari de la Ciutat de Barcelona data de 1902.

La informació estadística busca un coneixement global i sintètic dels fenòmens, o bé, la relació d’un fet concret amb un fenomen. En l’àmbit de l’Estadística Municipal, aquests fenòmens no són altres que el coneixement de la realitat externa, és a dir, la ciutat com a sistema. En aquest sentit, l’objectiu bàsic és el coneixement de la realitat socioeconòmica, demogràfica, urbanística… de la ciutat, a partir de l’obtenció d’un conjunt de dades estadístiques fiable, eficient i actualitzat, així com la seva posterior difusió.

La participació en el Pla Estadístic de Catalunya dóna a l’activitat estadística la categoria d’Estadística Oficial,a partir de la declaració del Parlament de Catalunya “d’estadística d’interès públic” així com la seva participació en el Pla Estadístic i els seus diferents programes anuals en que es desplega l’esmenta’t Pla. El Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona ja va participar en el primer Pla Estadístic de Catalunya (Pla 92-95) donada la seva tradició estadística com a productor i difusor de les estadístiques de la ciutat de Barcelona,per tant la Estadística Municipal forma part del Sistema Estadístic de Catalunya que es el conjunt ordenat de les Institucions i els òrgans que fan activitats estadístiques i dels processos de relació entre ells que conjuntament produeixen com a resultat les Estadístiques Oficials.