Altres documents sobre població i llars
Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona

  • Demografia i població

  • Característiques de la població
    Característiques de les llars
    La població estrangera a Barcelona