6. Despesa familiar
6.2. Enquesta de pressupostos familiars (EPF). Despesa mitjana anual per grups de Barcelona, Catalunya i Espanya. 2018
       
Per llar (€)
 
Per persona (€)
Grups   Barcelona   Catalunya   Espanya     Barcelona   Catalunya   Espanya  
                     
TOTAL   35.651   32.586   29.871     15.770   13.270   12.019  
                     
Aliments i begudes no alcohòliques   4.583   4.588   4.223     2.027   1.869   1.699  
Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics   544   531   519     240   216   209  
Articles de vestir i calçat   1.483   1.456   1.463     656   593   589  
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles   12.707   10.458   9.181     5.621   4.259   3.694  
Mobiliari, equipament llar i despeses conservació habitatge   1.529   1.447   1.372     676   589   552  
Salut   1.203   1.106   1.010     532   451   406  
Transport   3.462   3.975   3.790     1.531   1.619   1.525  
Comunicacions   1.125   1.061   964     498   432   388  
Esbarjo, espectacles i cultura   1.818   1.752   1.643     804   713   661  
Educació    946   669   461     418   272   185  
Hotels, cafès i restaurants   3.317   2.943   2.948     1.467   1.199   1.186  
Altres béns i serveis   2.935   2.601   2.298     1.298   1.059   925  
 
Nota: la EPF no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
Per Barcelona i Catalunya explotació realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de presupuestos familiares.