www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Una vegada finalitzat el procediment d'adjudicació d'una promoció, per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges que hagin quedat vacants, es traslladaran al promotor corresponent per a que faci la seva comercialització directament, sempre i quan les persones que ho sol·licitin constin inscrites en el Registre. Aquelles persones interessades s'hauran d'adreçar directament al promotor que correspongui a cada promoció.

Actualment, aquestes són les promocions d’adjudicació directa de promotor.

Promoció del c. Guardia 19

Bases per l'adjudicació de 16 habitatges amb protecció oficial de règim de preu concertat de lloguer a la ciutat de Barcelona, al carrer Guardia 19 (BLOC B)

El promotor és FACERAS S.L.

Més informació: https://hpoguardia19.wixsite.com/vpo-guardia-19


Promoció del c. Foc, 50 i Pg. de Francesc Candel, 41 (Edifici Oslo)

Anunci del procediment d’adjudicació de 73 habitatges de venda amb protecció oficial de preu concertat, al Carrer Foc, 50 (esc. A) i Passeig de Francesc Candel, 41 (esc. D) de Barcelona.

El promotor és AZDIN INVESTMENTS S.L.

Més informació: https://aq-acentor.com/promocion/edificio-oslo-vpc