www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Una vegada finalitzat el procediment d'adjudicació d'una promoció, per part del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, i d'acord amb el que estableix el Reglament del Registre de Sol.licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, els habitatges que hagin quedat vacants, es traslladaran al promotor corresponent per a que faci la seva comercialització directament, sempre i quan les persones que ho sol·licitin constin inscrites en el Registre. Aquelles persones interessades s'hauran d'adreçar directament al promotor que correspongui a cada promoció.

Actualment, aquestes són les promocions d’adjudicació directa de promotor.

Promoció del c. Degà Bahí

Anunci del procediment d’adjudicació de 5 habitatges amb protecció oficial de règim general, al Carrer Degà Bahí, 83-87 de Barcelona, en règim de compravenda.

El promotor és DEGÀ BAHÍ, 83-87, SL

Més informació: pisosobranueva.wixsite.com


Promoció del c. Eiximenis

Comercialització de 5 habitatges amb protecció oficial de règim concertat a Barcelona, al Carrer Eiximenis, nº 5-9 de Barcelona.

El promotor és Falciot Projectes Immobiliaris S.L.

Més informació: http://www.gestioigarantia.es/es/promo-49


Promoció del c. Foc, 50 i Pg. de Francesc Candel, 41 (Edifici Oslo)

Anunci del procediment d’adjudicació de 73 habitatges de venda amb protecció oficial de preu concertat, al Carrer Foc, 50 (esc. A) i Passeig de Francesc Candel, 41 (esc. D) de Barcelona.

El promotor és AZDIN INVESTMENTS S.L.

Més informació: https://aq-acentor.com/promocion/edificio-oslo-vpc