www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d'altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d'entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. La suma total dels imports a percebre en el cas de subvencions compatibles en un mateix any natural, no pot ser superior a 4.500 euros.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.