www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

La documentació necessària a presentar és:

  • Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2022 pagats. La presentació d'aquests rebuts comporta l'acceptació a participar en la present convocatòria.
  • En cas d'oposar-se, poden presentar un escrit manifestant la seva disconformitat.

Aquesta documentació es pot presentar:

  • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (https://habitatge.gencat.cat/rebuts). Es requerirà identificació amb l’idCAT mòbil.
  • A les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social o a les oficines locals d'habitatge, que col·laboren mitjançant un conveni amb l'Agència. En el supòsit que no s'hagi constituït una borsa ni hi hagi una oficina d'habitatge en un àmbit territorial determinat, les sol·licituds es poden presentar a les dependències dels serveis de l'Agència esmentada de cada demarcació.
  • A la seu de l'entitat titular o administradora de l'habitatge, en els casos de llogaters d'habitatges gestionats per administracions o empreses públiques.
  • A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, pels mitjans que estableixen l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

Un cop presentada la documentació prevista en l'apartat primer, es procedirà a dictar la resolució que correspongui. En el cas de manca d'oposició a participar en aquesta convocatòria, es resoldrà la concessió de la subvenció per a les mensualitats de lloguer o preu de cessió corresponents a l'exercici 2022 degudament justificades.