www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Requisits

  • Estar empadronat/ada a l’habitatge en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Tenir una edat màxima de 35 anys, inclosos, en el moment de fer la sol·licitud.
  • A Barcelona ciutat i la seva àrea metropolitana, que el preu del lloguer de l’habitatge sigui, com a màxim, de 950€, i de 450€ en cas del lloguer d’habitacions. 
  • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o preu de cessió en el moment de presentar la sol.licitud.
  • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
  • Pagar el lloguer o preu de cessió de l'habitatge o habitació per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en què constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
  • Acreditar una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), (23.725,79€), en l’exercici fiscal de l’any 2022, excepte en el supòsits de víctimes de terrorisme.  
  • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició pel fet de ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i, en el seu cas, no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts que estableix el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, o el Pla estatal d'habitatge anterior, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.
  • Complir les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.