www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Altres informacions

Ingressos computables:

  • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió que sol·licitin de manera individualitzada aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant (encara que els cotitulars no presentin sol.licitud).
  • En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió i únicament un d'ells sol·liciti aquesta subvenció, es tindran en compte els ingressos individuals del sol·licitant.
  • En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.
  • En qualsevol dels tres supòsits inclosos a la base reguladora 3, en els casos de violència de gènere, s'han de tenir en compte únicament les rendes o ingressos personals de què disposi la persona sol·licitant, i en el supòsit de lloguer o cessió d'habitació no s'inclourà els ingressos de la resta de persones que tingui el seu domicili habitual o permanent a l'habitatge i només es consideraran els ingressos de l'arrendatari o cessionari de l'habitació.
  • Excepcionalment, es tindran en compte ingressos que corresponen a l’any anterior a la publicació de la convocatòria (2022) si la vida laboral s’inicia a l’exercici 2022.