www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Incompatibilitats

Aquestes subvencions són incompatibles amb el cobrament d’altres ajuts que provinguin de qualsevol Administració pública o d’entitats públiques o privades per a les mateixes mensualitats del mateix any i que tinguin la mateixa finalitat. En el cas de subvencions compatibles, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no pot ser superior a 4.500 euros.

També són incompatibles amb les prestacions i/o ajuts per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.

En el supòsit de les persones beneficiaries de l'ajut, aquestes subvencions són compatibles amb el bo Lloguer Jove, per a les persones perceptores de prestacions no contributives de la Seguretat Social i per a les persones beneficiàries de l'ingrés mínim vital. En aquest cas, la suma de l'ajuda del bo Lloguer Jove i de l'ajuda al lloguer o cessió no pot excedir el 75% de l'import mensual del lloguer o del preu de cessió.