www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, cal presentar la documentació següent:

 • Documents d'identitat:
  • Document nacional d'identitat vigent (DNI).
   • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea vigent.
   • Estrangers no comunitaris: NIE i la targeta d'identitat d'estranger (TIE) vigents.
 • Justificant d’ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2021.  
 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer o de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Per acreditar la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar un mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista. 
 • Els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de complir els requisits que estableixen aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d'exclusió que estableix la base reguladora 4.2.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte en què s'ha d'ingressar la subvenció.
 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l'Acord del Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa.
 • Títol de família monoparental.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • Certificat o volant de convivència i/o certificat històric de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Acreditació del departament competent en matèria d'afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
 • Vida laboral (TGSS).
 • L'acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat s'ha de fer amb l'aportació de resolució del Ministeri de l'Interior o sentència judicial ferma.
 • Certificat de percepció de la Renda garantida de ciutadania.
 • Certificat de percepció de l'Ingrés mínim vital.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o mitjançant les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, documentació complementària per ampliar-ne el coneixement sobre la sol·licitud presentada.