www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Millorar els habitatges per fer-los confortables i eficients

L’Ajuntament de Barcelona és conscient que la rehabilitació és una eina clau per lluitar contra les desigualtats i millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que acompanya aquells projectes que aportin una millora tant a la qualitat dels habitatges com dels edificis. Barcelona és, de fet, una de les ciutats del nostre entorn amb major cobertura pública de la rehabilitació del parc privat d’habitatge.

La rehabilitació d’habitatges incideix de forma dràstica en el nostre confort, salut i benestar, marca la diferència en temes d’eficiència energètica i millora la qualitat i la seguretat del parc construït. A més a més, la promoció de la rehabilitació fomenta l’economia local i crea llocs de treball, ja que requereix mà d’obra especialitzada.

Els ajuts a la rehabilitació promouen l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, tant a l’interior dels habitatges com al conjunt dels edificis.

Aquests ajuts, procedents de l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona i altres organismes oficials, es complementen amb l'obertura d'una convocatòria d'ajuts a la rehabilitació provinents dels fons europeus Next Generation. Aquests fons tenen com a objectiu que els edificis i habitatges redueixin un mínim del consum d'energia primària no renovable i un mínim de reducció de la demanda.

Si necessites més informació, adreça't a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Link al simulador de rehabilitació.

Ajuts a l’elaboració del Llibre de l’Edifici i Projectes

Aquest programa d’ajuts està destinat a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi als propietaris que manifestin voluntat de dur a terme obres de rehabilitació.

Link al simulador de rehabilitació.

Destinataris

Comunitats de propietaris i propietaris dels edificis unifamiliars o plurifamiliars.

Requisits

Tenir la inspecció tècnica de l’edifici aprovada o admesa a tràmit.

Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanda de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

  Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC la sol·licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció.

Compatibilitats i incompatibilitats

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

El llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació és compatible amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria. En aquest cas si s'obte la subvenció per aquest programa, es descomptarà la quantitat rebuda de la subvenció amb càrrec al programa 1 o 3. També és compatible, en el cas d'habitatges unifamiliars, amb el programa 4, ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, sempre que tingui presentada la sol·licitud de la ITE.

Quantia i termini de sol·licitud

No s’aplicarà la possibilitat d’incrementar l’ajuda per no disposar de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) prevista al darrer paràgraf de l’article 53.1 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.
Aquest ajut es pot sol·licitar fins al 31 de desembre de 2024, o fins exhauriment dels fons.

Documentació

Més informació

Actuacions subvencionables:

Implantació i generalització del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació, d'acord amb el punt 10 de la Convocatòria de subvencions, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, segons el punt 10.2 de la Convocatòria de subvencions, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.

Link al simulador de rehabilitació.

Ajuts a la rehabilitació de l'Habitatge


Aquesta línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Destinataris

Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters.

Requisits

Subvencions destinades a actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica en els habitatges unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

 • L’inici de les actuacions subvencionables ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.
 • No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure en el certificat energètic de projecte i final.
 • Els habitatges pels quals se sol·liciti l'ajut d’aquest programa han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris en el moment de presentar la sol·licitud. Aquesta circumstància es podrà acreditar mitjançant certificació o volant d’empadronament.
 • El termini d’execució de les obres no pot superar els 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajut i hauran d’haver finalitzat abans del 30.6.2026.

Documentació

Podeu consultar la documentació necessària a la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, o bé, als enllaços de descàrrega directa de cadascun dels documents, que es troben a continuació:

Compatibilitats i incompatibilitats

 • Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.
 • Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.
 • Són compatibles amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

Quantia i termini de la sol·licitud

El cost mínim de l'actuació ha de ser de 1.000 €. L'import de la subvenció és d'un 40 % del cost de les obres amb un màxim de 3.000 €.

Aquest ajut es pot sol·licitar fins al 31 de desembre de 2024, o fins exhauriment dels fons.

Altres informacions

Actuacions subvencionables:

Són subvencionables aquelles actuacions realitzades en aquests habitatges, sempre i quan, almenys, compleixin una de les següents condicions:

 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
 • Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
 • En el cas que modifiqui o substitueixi elements constructius de l'envolupant tèrmica que compleixin amb els valors límits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire de les taules 3.1.1.a i 3.1.3.a del CTE DB HE-1.
 • En tots els casos les reduccions de demanda o consum es tindran en compte per comparativa del Certificat d'Eficiència Energètica existent abans de l'actuació i el mateix certificat posterior a l'actuació.

Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona

Aprofita els avantatges que et proporciona la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona. Lloga el teu pis amb l'Ajuntament i gaudeix d'una subvenció per rehabilitar l'habitatge de fins al 100% de l'import de les obres, fins a un màxim de 20.000 euros.

Se subvencionen les següents actuacions:

 • Obtenció de l’habitabilitat
 • Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat
 • Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge
 • Millores energètiques i sostenibilitat

Per realitzar el tràmit cal concertar cita prèvia amb el servei d’atenció personalitzada “Habitatge et Truca”. El personal t’assessorarà telefònicament sobre totes les opcions disponibles per fer la tramitació sense necessitat de desplaçar-te a una oficina d’atenció presencial. En cas que només et sigui possible realitzar la tramitació de manera presencial, et proporcionaran dia i hora per rebre atenció a qualsevol de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

Consulta en aquests enllaços la convocatòria, així com la resta de documents a tenir en compte:

Destinataris

Requisits

Documentació

Quantia i termini de sol·licitud

Més informació

Ajuts a la rehabilitació per a substitució de finestres en zones tensionades acústicament

Aquesta línia de subvenció, impulsada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, va enfocada a millorar la qualitat acústica en ambient interior d’aquells edificis situats en carrers amb un elevat soroll ambiental tant de dia com de nit a la ciutat de Barcelona. D’aquesta manera, la convocatòria busca fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis de la ciutat.

Per a la tramitació de la sol·licitud, preferentment es farà de forma telemàtica accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, aquelles persones físiques que no disposin de mitjans tècnics per fer-ho, podran acudir a alguna de les Oficines d’Habitatge repartides per la ciutat. 

Destinataris

Persones residents en edificis ubicats en Zones Tensionades Acústicament, com són les Zones Acústiques de Règim Especial (ZARE), les Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), els carrers significats com a C3 i els carrers on Ln > 65 dBA tant a la façana de l’edifici com al tram del carrer.

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Caldrà estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 • Per accedir als ajuts de cohesió social de fins al 100% que es preveuen al punt 4.4 a), cal acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent, d'acord amb el que preveu el punt 5.1.

En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Com a mínim, disposen d'un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d'obra. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició amb el certificat final d'obra, i aportar els contractes o pactes, sense cap increment de la renda, en què es prorrogui la durada del lloguer.  
 • Que tinguin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l'índex de referència de preus de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat/). En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d'obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l'import de l'últim rebut. 
 • En el cas d'edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció a aquesta convocatòria, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar, en el moment de presentar el certificat final d'obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • En cas que la/es persona/es propietària/es no siguin usuari/s habitual/s i permanent/s de l'habitatge, per acollir-se als ajuts caldrà disposar d'un contracte de lloguer que compleixi els requisits marcats a la convocatòria. Si s'escau, es comprovarà d'ofici que l'empadronament sigui mínim d'un any anterior a la data de publicació de la convocatòria.

Documentació

En tots els casos es requereix: 

 • Imprès normalitzat de sol·licitud d'inscripció

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.
 • Per a les subvencions endossades pel beneficiari a favor de l'industrial, del constructor responsable de l'obra o l'administrador, caldrà aportar el corresponent document d'endós degudament signat. El document d'endós també es podrà presentar en el moment de presentar la documentació corresponent a l'inici i al final d'obra.

Acreditació de la propietat:

Si es tracta de comunitats de propietaris:

 • Document d'identificació de la Comunitat (NIF).
 • Certificat de l'acta de la reunió de la Comunitat en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant de la comunitat de propietaris, degudament signat (imprès normalitzat).
 • Declaració responsable d'ocupació dels habitatges (imprès normalitzat).

Si es tracta de propietats verticals (persones físiques):

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat. 
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris. 
 • Autorització de les persones propietàries i acord de la reunió en el qual s'aprovin les obres respecte de les quals es demana l'ajut econòmic, i de nomenament d'un representant dels propietaris a l'efecte de la tramitació d'ajuts (imprès normalitzat).  
 • Declaració responsable de l'ocupació de les entitats de l'edifici i que aquests estan destinats a residència habitual i permanent (imprès normalitzat).

Si es tracta de propietats verticals (persones jurídiques):

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat.
 • NIF de la societat o la Comunitat de Béns.
 • Document acreditatiu que faculti el representant o la representant per actuar i tramitar l'expedient en nom de la societat o de la Comunitat de Béns.
 • En el cas de Comunitats de Béns, constitució de la Comunitat de Béns.
 • Declaració responsable de l'ocupació de les entitats de l'edifici i que aquests estan destinats a residència habitual i permanent (imprès normalitzat).

Documentació tècnica:

 • La sol·licitud del permís d'obres, així com el pagament de les taxes de la llicència, s'han de consultar d'ofici. El pressupost declarat per calcular l'impost ha de coincidir amb el preu d'execució material. Aquest import té caràcter limitador en el càlcul de les subvencions, d'acord amb els criteris establerts a l'article 8 de les Bases.
 • En el cas que pel permís no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l'actuació no sigui preceptiu l'obtenció d'una llicència s'aportarà:
  • Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts. 
 • Pressupost de l'empresa que fa les obres, degudament desglossat per cada actuació i/o concepte i, així com dels honoraris tècnics previstos.
 • Cèdula d'habitabilitat de cada un dels habitatges que constitueixen la façana. 
 • Full resum del cost de l'obra segons pressupost presentat amb la sol·licitud d'inscripció (imprès normalitzat del Consorci de l'Habitatge de Barcelona).

En acabar les obres:

 • Comunicat d'acabament de les obres i sol·licitud de beneficis, segons model normalitzat, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de finalització d'obres.
 • Totes les factures i els rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa efectuada. La cessió de la subvenció a favor del contractista (endós) tindrà els mateixos efectes que un rebut.
 • Les factures i els rebuts que s'entreguin amb el comunicat de final d'obres són les úniques que s'han de tenir en compte en el càlcul de la subvenció.   
 • S’haurà d'adjuntar el model de declaració responsable actualitzat en el cas que la situació d'algun dels habitatges sigui diferent a l'adjuntada amb la sol·licitud d'inscripció.
 • Com a justificant del pressupost protegit, es poden aportar qualsevol dels documents següents, a més de les factures:
  • Rebuts
  • Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data d'acabament dels terminis de justificació previstos en les Bases reguladores.
 • Sol·licitud de transferència bancària vigent.  
 • Full resum de les factures i rebuts del cost de les obres (imprès normalitzat del Consorci de l'Habitatge de Barcelona).
 • Certificat final d'obres emès pel tècnic o tècnica competent.
 • Per a propietats verticals i horitzontals:
  • En cas d’habitatges buits que es posin en lloguer, cal acreditar que s'han posat a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona en el moment de la presentació de l'acabament de les obres mitjançant un certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
  • En el cas d'habitatges llogats, cal aportar el contracte de lloguer d'acord amb el que estableix l'apartat 2.2.3 d'aquesta convocatòria.
  • En els cas d'altres tipus de contractes establerts a l'article 3 de la LAU s'haurà de demostrar que tenen uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l'índex de referència de preus de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat/). En el cas de pisos compartits la suma total dels diferents espais llogats estarà per sota de la forquilla. En el cas de contractes de temporada no serà d'obligat compliment ampliar els anys del contracte de lloguer.
 • Per a habitatges llogats o buits en propietats horitzontals:  
  • En cas d'habitatges buits que es posin en lloguer, cal acreditar que s'han posat a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Barcelona en el moment de la presentació de l'acabament de les obres mitjançant un certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
  • En cas d'habitatges llogats s'ha d'aportar com a annex de la sol·licitud els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer, com a mínim, per cinc anys efectius a comptar des del certificat de final d'obra, sense increment de la renda, llevat dels increments derivats de l'IPC.
  • S’haurà d'adjuntar el model de declaració responsable d'ocupació actualitzada en el cas que la situació d'algun dels habitatges sigui diferent a l'adjuntada amb la sol·licitud d'inscripció.
  • S’haurà d'adjuntar el model de declaració responsable d'ajuts a la rehabilitació (imprès D) actualitzat, si la situació sigui diferent a l'adjuntada amb la sol·licitud d'inscripció.
  • Fotografies de l'estat previ i posterior de la totalitat dels elements i espais sobre els que s'actuarà. No s'acceptaran imatges o reproduccions obtingudes per mitjans diferents a la fotografia, com poden ser imatges obtingudes a Google Maps o altres aplicacions informàtiques.

Quantia de la sol·licitud

La quantia de la subvenció serà el menor import entre 3.000€ per habitatge i 30.000€ per edificis fins a 20 habitatges; 40.000€ per edificis d'entre 21 i 40 habitatges i 50.000€ per edificis de més de 40 habitatges.

Actualment, aquesta convocatòria està tancada.

Compatibilitats i incompatibilitats

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 7 de les Bases Reguladores per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

Els ajuts també seran compatibles amb els programes d'ajuda regulats per el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que en aquests programes no es demanin ajuts per les actuacions en finestres i no se superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació dels altres ajuts ho admetin.

Zones de Barcelona susceptibles d’acollir-s’hi

Consulta els plànols de les zones de Barcelona susceptibles d'acollir-se als ajuts en aquest enllaç.

Documents de la convocatòria

Consulta tots els documents relacionats amb aquesta convocatòria en el següent enllaç.

Altres informacions

Ajut addicional de cohesió social:

Aquelles persones que no disposin de recursos per fer front al pagament de les obres de rehabilitació disposen d’aquests ajuts individuals addicionals i complementaris. En aquests casos, la persona beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar assentament d'aquesta resolució d'atorgament d'ajut en el Registre de la Propietat, d'acord amb el que disposen l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions i l'article 74 del RD 1093/1997, pel que s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

En l'assentament s'hi farà constar l'obligatorietat de retornar l'import de l'ajut més les despeses d'assentament en el Registre de la Propietat i els interessos legals devengats des de la seva percepció en cas de transmissió de l'habitatge, excepte en el cas de transmissions mortis causa quan qui rebi la propietat acrediti trobar-se en les mateixes circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l'ajut i a més destini l'habitatge a la seva residència habitual i permanent. La vigència d'aquest assentament serà de trenta anys.

Per a tots els programes d'actuació en edificis, les persones propietàries poden sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Ser propietari o propietària de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent.
 • La unitat familiar ha d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent.
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d'un propietari o propietària de l'habitatge, s'ha d'aportar l'autorització de tots les persones propietàries per poder fer efectiva la inscripció al Registre de la Propietat. Es poden consultar la totalitat de les condicions d’aquest ajut adicional en les bases de la convocatòria.

Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona

Aquesta línia de subvenció, impulsada pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, està dirigida a tots aquells edificis d’habitatges de la ciutat de Barcelona que requereixen d’una millora pel que fa a la seva accessibilitat, com per exemple la instal·lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques. En definitiva, fer accessibles els habitatges als seus inquilins i veïns.

Per a la tramitació de la sol·licitud, preferentment es farà de forma telemàtica accedint a l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. No obstant això, aquelles persones físiques que no disposin de mitjans tècnics per fer-ho, podran acudir a alguna de les Oficines d’Habitatge repartides per la ciutat, sempre i quan disposin de la corresponent cita prèvia.

Destinataris

Persones residents en edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars de la ciutat de Barcelona que requereixen de millores d’accessibilitat.

Requisits

Les persones beneficiàries caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Caldrà estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 • Per accedir als ajuts de cohesió social de fins al 100% que es preveuen al punt 4.4 a), cal acreditar uns ingressos màxims de la unitat familiar de tres vegades l'IRSC, segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent, d'acord amb el que preveu el punt 5.1.

En el cas d’edificis que incloguin habitatges llogats, només se subvencionaran els habitatges que acreditin que:

 • Com a mínim, disposen d'un contracte de lloguer amb un termini mínim de cinc anys de vigència, a comptar des del certificat de final d'obra. En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició amb el certificat final d'obra, i aportar els contractes o pactes, sense cap increment de la renda, en què es prorrogui la durada del lloguer.  
 • Que tinguin uns preus de lloguer per sota del màxim previst a la forquilla de l'índex de referència de preus de lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (agenciahabitatge.gencat.cat/). En aquest sentit, si escau, les persones propietàries han d'acreditar aquesta condició en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del certificat de final d'obres, i aportar el contracte de lloguer corresponent o addenda al contracte vigent i una acreditació de l'import de l'últim rebut. 
 • En el cas d'edificis que incloguin habitatges buits en el moment de presentar la sol·licitud d'inscripció a aquesta convocatòria, la concessió de la subvenció quedarà condicionada a la inclusió dels habitatges esmentats a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona per un període de cinc anys. El compliment d'aquesta condició s'ha d'acreditar, en el moment de presentar el certificat final d'obres, mitjançant certificat de la direcció competent de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • En cas que la/es persona/es propietària/es no siguin usuari/s habitual/s i permanent/s de l'habitatge, per acollir-se als ajuts caldrà disposar d'un contracte de lloguer que compleixi els requisits marcats a la convocatòria. Si s'escau, es comprovarà d'ofici que l'empadronament sigui mínim d'un any anterior a la data de publicació de la convocatòria.

Els edificis d'habitatges caldrà que compleixin els següents requisits:

 • Construïts abans del 1996 i en els quals el 70% de la superfície de l'edifici, exclosa la planta baixa no destinada a habitatge, i la superfície sota rasant, estigui destinada a habitatge d'ús habitual. En cas que no s'arribi al 70% esmentat, les subvencions s'atorgaran proporcionalment, en funció de la superfície destinada a l'habitatge habitual, llevat que els habitatges que no compleixin aquesta finalitat, fins a arribar al 70% del total d'habitatge de l'edifici, es destinin a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona.
 • Posteriors a l'any 1996 que executin obres d'accessibilitat, excepte que es trobin dins el període de reclamació al promotor de l'obra, d'acord amb els terminis establerts en la Llei d'ordenació de l'edificació i, en cap cas, inferior a 10 anys.
 • Edificis unifamiliars construïts abans del 1996, excepte per a actuacions d'ascensors. Les obres en conjunts arquitectònics hauran d'executar-se segons els criteris urbanístics aplicables a l'àmbit específic d'actuació.

Requisits de les actuacions:

Instal·lació d'ascensors

 • Comprèn les actuacions consistents en la dotació d'ascensors en edificis d'habitatges plurifamiliars que no en disposin, tant per l'interior com per l'exterior dels edificis d'habitatges plurifamiliars. Els edificis hauran de ser com a mínim de planta baixa més dues plantes, amb independència de les parades. Els requisits tècnics a complir per part dels ascensors en qüestió es poden consultar en el punt 4.3.1 de l’anunci de la convocatòria oficial.

Supressió de barreres arquitectòniques i millores d'accessibilitat

 • Comprèn les actuacions d’obres de supressió de barreres arquitectòniques i la instal·lació d'ascensors en edificis plurifamiliars fins a planta baixa més dues plantes; així com l'ampliació de parades en edificis que ja disposin d'un ascensor.
 • Elements per a la millora de l'accessibilitat comunicativa per a persones sordes, en el cas que no en disposessin anteriorment.

Totes les actuacions acollides a aquest programa hauran de complir els aspectes recollits en matèria de supressió de barreres arquitectòniques de la normativa d'accessibilitat vigent i de les Ordenances Metropolitanes de Rehabilitació. També compliran els requisits tècnics de l'actuació 4.3.1 Instal·lació d'ascensors.

Pel què fa als elements de millora de l'accessibilitat comunicativa, la nova instal·lació haurà de complir amb la normativa vigent tant sectorial com d'aplicació general.

Les instal·lacions estaran endreçades i respectaran la composició, materials i cromatismes de l'edifici original.

Documentació

 1. a) Presentació de la sol·licitud d'inscripció i d'informe tècnic d'acord al punt 3 d'aquesta convocatòria.

Si la sol·licitud d'ajuts no reuneix els requisits establerts per la normativa aplicable o no s'acompanya de la documentació requerida o ho fa de manera incompleta o errònia, es requerirà fefaentment a la persona interessada per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb indicació de que si no ho fa se'l tindrà per desistit en la seva sol·licitud, prèvia resolució a aquest efecte.

Les sol·licituds es tramitaran seguint l'ordre d'entrada al registre corresponent.

Comporta la inadmissió de la sol·licitud la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria i l'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat.

La presentació de la sol·licitud dels ajuts implica la plena acceptació de les bases reguladores, de la convocatòria, i l'autorització al Consorci perquè pugui comprovar, entre d'altres requisits:

 • Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments metropolitans i amb la Seguretat Social, establertes per les disposicions vigents. 
 • Verificar les dades d'identitat del promotor i del seu representant. 
 • Comprovar la documentació requerida i contrastar-la amb el seu emissor. 
 • Comprovar dades del padró. 
 • Comprovar dades de renda. 
 • Comprovar dades cadastrals. 
 • Comprovar l'existència de cèdula d'habitabilitat vigent o l'estat de la seva tramitació. 
 • Realitzar una inspecció, cas que ho consideri oportú, per comprovar el compliment dels requisits establerts en la convocatòria.
 1. b) Informe previ. D'acord amb el que preveu l'article 19 de les Bases Reguladores, tota actuació que vulgui acollir-se a les actuacions protegibles ha d'acreditar prèviament la justificació de la seva necessitat i idoneïtat mitjançant la realització d'un informe d'avaluació tècnica de l'edifici que analitzi l'estat de conservació, així com la certificació energètica edifici.

El consorci podrà estimar necessari que el permís d'obres estigui resolt per tal d'emetre informe tècnic previ sobre la idoneïtat de les obres. En el cas que en el termini de dos mesos a contar des de la sol·licitud d'informe tècnic previ no es disposi de llicència, el consorci podrà denegar la sol·licitud.

 1. c) Inici de les obresamb la presentació del certificat corresponent.
 • Caldrà aportar el comunicat d'inici d'obres segons model normalitzat juntament amb el document emès pel director tècnic de l'obra, que s'hauran de presentar amb posterioritat a la recollida de l'informe tècnic.
 • Les obres es podran iniciar en un termini màxim de quatre (4) mesos comptats a partir de l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. En el cas de no haver-se pogut iniciar en aquest termini per no disposar encara de la concessió de l'autorització municipal ja sol·licitada, les obres s'hauran d'iniciar en un termini màxim d'un mes a partir de la data de concessió de l'autorització municipal. 
 • La persona o entitat beneficiària ha de comunicar, preferentment de manera telemàtica, l'inici de les obres en un termini màxim de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà del seu inici, amb la presentació de l'autorització municipal definitiva de les obres. 
 • El permís d'obres ha d'estar vigent durant tota l'execució de les obres. El Consorci requerirà la persona sol·licitant perquè en acabar el termini indicat al permís d'obres n'acrediti l'acabament. En cas que no es doni la resposta oportuna al requeriment, s'entendrà que la persona sol·licitant desisteix de la seva sol·licitud i es procedirà a arxivar l'expedient, havent emès prèviament una resolució a aquest efecte.
 1. d) Execució i finalització de les obres. Presentació del certificat corresponent i de la documentació final:
 • El termini per executar les obres no podrà excedir de vuit (8) mesos, comptats des l'endemà de la data de sol·licitud dels ajuts. Aquest termini es pot ampliar excepcionalment per motius degudament justificats amb caràcter previ al venciment. Les obres s'hauran d'executar durant la vigència de l'autorització municipal d'obres. 
 • S'haurà de comunicar el final de les obres dintre dels trenta dies naturals següents al dia del seu acabament, mitjançant la presentació de la documentació, preferentment de manera telemàtica. Si el termini comprès entre la data d'inici d'obres i la data de final d'obres és igual o inferior a trenta dies naturals, la documentació justificativa de l'inici i del final de les obres es podrà presentar de manera conjunta.
 1. e) Valoració final. Una vegada finalitzades les obres, el tècnic del Consorci responsable de l'expedient realitzarà si s'escau una inspecció a l'edifici per tal de verificar que les obres s'han executat segons l'informe tècnic inicial. Un cop verificades les obres i rebuda la documentació final es procedirà a valorar l'expedient.

Es permetrà l'accés a la finca als tècnics del Consorci durant els 4 anys següents al final de les obres i caldrà mantenir les condicions establertes en l'informe inicial del tècnic del Consorci per l'obtenció de la subvenció durant aquests 4 anys.

Quantia i termini de la sol·licitud

Per a la instal·lació d’ascensors, la quantia de la subvenció serà del 35% del pressupost protegible amb el topall de 30.000 €. En el cas d'ascensors exteriors aquest topall s'incrementarà a 50.000 €.

Als barris del Raval, el Gòtic, la Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, el Poble-sec, el Besòs i el Maresme, el Bon Pastor, Can Peguera, les Roquetes, la Prosperitat, Torre Baró i el Carmel, la subvenció serà del 50% del pressupost protegible, amb un topall de 45.000 €. En el cas d'ascensors exteriors aquest topall s'incrementarà a 65.000 €.

Per a la supressió de barreres arquitectòniques i millores d’accessibilitat, la subvenció serà del 25% del pressupost protegible amb un topall de 30.000€.

Actualment, aquesta convocatòria està tancada.

Compatibilitats i incompatibilitats

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 7 de les Bases Reguladores per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

Així mateix, els ajuts també seran compatibles amb els programes d'ajuda regulats per el Reial decret 853/2021, de 5 d'octubre, pel qual es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sempre que no se superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació dels altres ajuts ho admetin, sent aplicable el que disposa l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, que estableix que l'ajut concedit en el marc del Mecanisme se sumarà a la proporcionada d'acord a altres programes i instruments de la Unió, precisant que les reformes i els projectes d'inversió podran rebre ajut d'altres programes i instruments de la Unió sempre que aquest ajut no cobreixi el mateix cost, evitant el doble finançament entre programes del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i així com amb altres instruments de la Unió.

Documents de la convocatòria

Consulta tots els documents relacionats amb aquesta convocatòria en el següent enllaç.Documentació: Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona

Altres informacions

Ajut addicional de cohesió social:

Aquelles persones que no disposin de recursos per fer front al pagament de les obres de rehabilitació disposen d’aquests ajuts individuals addicionals i complementaris. En aquests casos, la persona beneficiària de l'ajut haurà de sol·licitar assentament d'aquesta resolució d'atorgament d'ajut en el Registre de la Propietat, d'acord amb el que disposen l'article 136 de la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge, l'article 31 de la Llei 38/2003 general de subvencions i l'article 74 del RD 1093/1997, pel que s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

En l'assentament s'hi farà constar l'obligatorietat de retornar l'import de l'ajut més les despeses d'assentament en el Registre de la Propietat i els interessos legals devengats des de la seva percepció en cas de transmissió de l'habitatge, excepte en el cas de transmissions mortis causa quan qui rebi la propietat acrediti trobar-se en les mateixes circumstàncies econòmiques que es requereixen per accedir a l'ajut i a més destini l'habitatge a la seva residència habitual i permanent. La vigència d'aquest assentament serà de trenta anys.

Per a tots els programes d'actuació en edificis, les persones propietàries poden sol·licitar un ajut complementari de fins al 100% de l'aportació individual que els correspongui fer per l'actuació corresponent, sempre que compleixin els requisits següents:

 • Ser propietari o propietària de l'habitatge afectat i que aquest constitueixi la seva residència habitual i permanent. 
 • La unitat familiar ha d'acreditar tenir uns ingressos inferiors a tres vegades l'IRSC segons la taula d'ingressos familiars establerta al Pla de l'habitatge vigent. 
 • No disposar de cap altre habitatge a la ciutat de Barcelona.

En el cas que hi hagi més d'un propietari o propietària de l'habitatge, s'ha d'aportar l'autorització de tots les persones propietàries per poder fer efectiva la inscripció al Registre de la Propietat. Es poden consultar la totalitat de les condicions d’aquest ajut adicional en les bases de la convocatòria.   

Ajuts a la rehabilitació d'interiors per a persones afectades per la Covid-19

La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la necessitat dels habitatges de tenir i mantenir un bon estat, tant per evitar contagis com per facilitar i millorar les condicions d’habitabilitat en cas de possibles confinaments.

Se subvencionen actuacions i obres de millora dels interiors dels habitatges fins als 4.000 euros i inclou una gran varietat d’arranjaments per millorar el confort i l’habitabilitat: Pintura, millores en accessibilitat, reparacions de fusteries, humitats i paviments, i millores d’aïllament, ventilació i renovació d’aire.

 • AJUT FORA DE TERMINI. Inscripció tancada des del 16/12/2020

Qui pot demanar l'ajut?

A quines condicions està subjecte l'ajut?

Quines són les actuacions subvencionables?

Qui i on pot sol·licitar l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Ajuts a la rehabilitació de l'Edifici

Aquesta línia de subvenció s’adreça a millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús residencial, plurifamiliar o unifamiliar. S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i de la demanda energètica.

La Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM) és l'espai físic on es gestionen i es tramiten els ajuts relacionats amb l'àmbit de rehabilitació, disponibles també per sol·licitar via online.

Destinataris

Comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Requisits

S’haurà d’obtenir una millora de l’eficiència energètica acreditant la reducció del consum d’energia primària no renovable i de la demanda energètica.

L’inici de les actuacions ha de ser posterior a l’1 de febrer de 2020.

Els edificis han de complir els següents requisits:

 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i previ a la sol·licitud d'ajuts, de l'IITE (Informe d’Inspecció Tècnica d’Edificis).
 • Ha de disposar de Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici (CEE) previ a les obres.
 • Almenys el 50% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa o inferiors, si en té o tenen altres usos compatibles, tinguin ús residencial d’habitatge.
 • Que les actuacions comptin amb l’acord de la comunitat de propietaris, excepte en els casos d’edificis de propietaris únics.

Queden excloses aquelles intervencions de rehabilitació:

 • Que tinguin per objecte els canvis d’us de tot l’edifici
 • Aquelles intervencions que tinguin per objecte l’enderroc de tot l’edifici existent mantenint-ne nomes les façanes.
 • No seran subvencionables les actuacions d’inversió en generadors tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil, si bé les mateixes es podran incloure i modelitzar en el Certificat Energètic de projecte i final.
 • També en quedaran exclosos els edificis unifamiliars, que segons l’article 3.l) de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, siguin habitatges que s'utilitzen per a l'obtenció de rendiments d'activitats econòmiques regulades per la normativa sectorial aplicable d’us turístic.

Documentació

Podeu consultar la documentació necessària a la Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, o bé, als enllaços de descàrrega directa de cadascun dels documents, que es troben a continuació:

Compatibilitats i incompatibilitats

Les subvencions d’aquests programes seran compatibles amb altres ajudes públiques per al mateix objecte, sempre que no es superi el cost total de les actuacions i sempre que la regulació de les altres ajudes, ja siguin d’àmbit nacional o europeu, ho permetin.

Compatible amb l’ajut del Programa d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, sempre que quedi acreditat que no se subvenciona el mateix cost.

Quan el projecte hagi obtingut una subvenció a càrrec al Programa d'ajuda a l'elaboració del llibre de l'edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació, es descomptarà la quantitat rebuda en determinar la quantia de subvenció amb càrrec al Programa 3.

No compatible amb els ajuts del Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri (Resolució DSO/825/2022, de 22 de març).

Quantia i termini de la sol·licitud

Actuacions de rehabilitació de l’edifici en què s’obtingui una millora acreditada de l’eficiència energètica, que suposin una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25%.

Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:

 • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de persones vulnerables.

Aquest ajut es pot sol·licitar fins al 31 de desembre de 2024, o fins exhauriment dels fons.

Altres actuacions

Actuacions subvencionables:

 • Reducció d'almenys un 30% a l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • En edificis situats a les zones climàtiques C, segons classificació climàtica del Codi Tècnic de lEedificació (CTE), la reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
  • Zona climàtica C, un 25%
 • En cas d’edificis subjectes a algun nivell de protecció per formar part d’un entorn declarat o degut al seu particular valor arquitectònic o històric, no serà necessari el compliment de la reducció de la demanda, però en aquells elements de l’envolupant sobre els que es pugui intervenir hauran de complir els valors mínims de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l’aire establerts a la taula 3.1.1 a-HE1 i 3.1.3 a-HE1 del document bàsic DB HE d’estalvi d’energia del CTE.
 • En cas que s’hagin realitzat en els darrers 4 anys des de la sol·licitud d’ajut, intervencions de millora de l’eficiència energètica en què es pot acreditar que:
  • a) es va reduir al demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració en un percentatge igual o superior a l’estipulat, resten eximits del requisit de demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
  • b) en cas que no s’assoleixi la reducció igual o superior del percentatge establert es podrà considerar satisfet el requisit si la consideració conjunta de les actuacions objecte de la sol·licitud s’assoleixi el corresponent percentatge de reducció de la demanda establert i s’haurà d’aportar el CEE corresponent.

Altres informacions

Ajuts addicional a persones amb situació de vulnerabilitat:

Quan s’identifiquin situacions de vulnerabilitat econòmica en algun dels propietaris o usufructuaris dels habitatges inclosos en els edificis objecte de rehabilitació, poden sol·licitar una subvenció addicional, complementària a la sol·licitada per la junta de propietaris.

Per acreditar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, el límit màxim d’ingressos, serà el següent:

 • Unitat de convivència sense menors o sense persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2 vegades l’IRSC (indicador de renta de suficiència de Catalunya).
 • Unitat de convivència amb un menor o una persona amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,5 vegades l’IRSC.
 • Unitat de convivència amb dos menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 2,7 vegades l’IRSC.
 • Unitat de convivència amb tres o més menors o persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%: fins a 3 vegades l’IRSC.

Ajuts a la rehabilitació dels Barris

El Programa d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri té com a objecte el finançament de la realització conjunta d'obres de rehabilitació en edificis d'ús predominant residencial i habitatges, inclosos els habitatges unifamiliars, i d'urbanització o reurbanització d'espais públics dins d'àmbits d'actuació denominats Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP) prèviament delimitats en municipis de qualsevol mida de població.

En aquesta línia, l'Oficina de Rehabilitació Municipal (ORM) gestiona de forma centralitzada els àmbits d'actuació del Pla de Barris, dins de la convocatòria d'Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), finançat per la Unió Europea-Next GenerationEU.

Al Pla de Barris s'inclouen els següents àmbits d'actuació:

 • Ciutat Vella: El Gòtic Sud, El Raval.
 • Sants-Montjuïc: El Poblesec, La Marina del Prat Vermell, La Marina de Port.
 • Horta-Guinardó: Sant Genís dels Agudells, La Teixonera, El Carmel, Can Baró
 • Nou Barris: La Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Torre Baró, La Vallbona, Les Roquetes, El Turó de la Peira, Verdun, La Prosperitat
 • Sant Andreu: El Bon Pastor, Baró de Viver, La Trinitat Vella (excepte l'àmbit de regeneració urbana Trinitat Vella)
 • Sant Martí: La Verneda, La Pau (excepte l'àmbit de regeneració urbana la Pau), El Besòs i el Maresme (excepte l'àmbit de regeneració urbana SO Besos).

Per altra banda, s'estableix una oficina de gestió centralitzada dels àmbits d'actuació de regeneració urbana: l'Oficina de Regeneració.  Els àmbits d'actuació de regeneració a nivell barris són els següents:

 • Besòs-Maresme
 • Canyelles
 • Trinitat Vella
 • Can Peguera
 • La Pau
 • Congrés-Indians

L'Oficina de Regeneració s'ubica al carrer Bolívia, 250 (Provençals del Poblenou). També pots contactar-hi a través del correu electrònic inforegeneraciourbana@bcn.cat, i rebràs una resposta en un període màxim de 72 hores.

Link al simulador de rehabilitació.

Destinataris

Requisits

Quantia de la sol·licitud

Documentació

Altres informacions

Recursos addicionals

Zones i barris de la ciutat amb ajuts especials

La rehabilitació és una eina clau per abordar les desigualtats socials. Un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i malmet els habitatges, fet que es tradueix en un espai públic deteriorat i una qualitat de vida pitjor de la comunitat.

És per això que el Consorci de l’Habitatge de Barcelona –impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya– ofereix ajuts a la rehabilitació. Aquests ajuts se centren a reformar l’interior dels habitatges i els elements comuns per assegurar-ne l’habitabilitat i l’accessibilitat, amb l'objectiu que siguin saludables i eficients.

S'ha definit un conjunt d'àrees d'interès especial en les quals es podran obtenir ajuts especials. Les zones incloses en aquest programa actualment són:

 • Ciutat Vella (finques incloses al Pla Dintres i Àrea de rehabilitació i conservació de Sant Ramon)
 • Besòs i Maresme
 • Canyelles

Consulta aquí la convocatòria 2021 per als ajuts al conjunt urbà de Besòs Maresme i Canyelles.

Ciutat Vella

Conjunt urbà de Besòs i Maresme

Conjunt urbà de Canyelles

Altres informacions