www.gencat.cat www.bcn.cat

Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Millorar els habitatges per fer-los confortables i eficients

Conscient de l’impacte de les polítiques de rehabilitació sobre la qualitat de vida de les persones. Barcelona sempre ha estat una de les ciutats del nostre entorn amb major cobertura pública per la rehabilitació del parc privat d'habitatge. Durant la passada dècada s'ha subvencionat la rehabilitació del 6% dels edificis de la ciutat, un percentatge que correspon al 12% dels habitatges.

Des de l'Ajuntament de Barcelona es considera que reforçar les actuacions en la rehabilitació, ha de ser un dels pilars de les polítiques d'habitatge, ja que aquestes actuacions serveixen per garantir el dret a l'habitatge digne, la millora de la qualitat de vida de les persones, el seu benestar i ajuden a lluitar contra la pobresa energètica. Per això, durant l’any 2020, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles.

Els ajuts del període 2016-2019 es van centrar en la protecció de les persones llogateres, condicionant-los al compliment de terminis de lloguer que marca la LAU i amb els preus de l'índex de preus del lloguer. L'objectiu és, doncs, que els habitatges rehabilitats amb fons públics ofereixin contractes estables i no especulatius als seus llogaters. També s'ha volgut protegir les finques que, per la seva alta complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries.

La convocatòria de 2020 manté aquestes línies i inclou tres nous objectius. Per una banda reactivar l'economia i contemplar la rehabilitació com una font generadora d'ocupació. Durant la crisi sanitària hem vist la importància de l'habitatge com a element protector i hem estat conscients de la necessitat de gaudir d'un habitatge confortable i energèticament eficient. Les subvencions aniran, per tant, lligades a la declaració d'emergència climàtica i estaran condicionades al compliment de criteris energètics i mediambientals. Per últim es vol evitar agreujar la situació actual amb una altra onada de desnonaments, per això se seguiran vinculant les ajudes al compliment de la LAU i l'adequació al preu de lloguer estipulat en l'índex de preus del lloguer.

Entre 2016 i 2019 s'han destinat 105 milions d'euros que han servit per rehabilitat anualment al voltant de 10.000 habitatges anuals i generar més de 7.500 milions de llocs de treball.

Si necessites més informació, adreça't a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Consulta aquí l'ANUNCI sobre la convocatòria d'ajuts a la rehabilitació d’elements comuns a la ciutat de Barcelona per a l'any 20120.

Ajuts a la rehabilitació disponibles:

Pots descarregar aquí els impresos normalitzats de sol·licitud:

Aquest ajut pretén impulsar l'eficiència energètica i la generació d'energia.

La convocatòria per demanar aquest ajut està oberta:

Consulta aquí la convocatòria 2020

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Ajuts a la rehabilitació d'interiors per a persones afectades per la Covid-19

La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la necessitat dels habitatges de tenir i mantenir un bon estat, tant per evitar contagis com per facilitar i millorar les condicions d’habitabilitat en cas de possibles confinaments.

Se subvencionen actuacions i obres de millora dels interiors dels habitatges fins als 4.000 euros i inclou una gran varietat d’arranjaments per millorar el confort i l’habitabilitat: Pintura, millores en accessibilitat, reparacions de fusteries, humitats i paviments, i millores d’aïllament, ventilació i renovació d’aire.

  • AJUT FORA DE TERMINI. Inscripció tancada des del 16/12/2020

Qui pot demanar l'ajut?

A quines condicions està subjecte l'ajut?

Quines són les actuacions subvencionables?

Qui i on pot sol·licitar l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Altres informacions

Renovar els elements comuns dels edificis és una mesura necessària per millorar-ne l'accessibilitat, la seguretat i l'eficiència energètica.

Aquesta convocatoria està tancada des del 30/10/2020.

Consulta aquí la convocatòria

Qui pot demanar l'ajut?

Quins edificis se'n poden beneficiar?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?

Les finques més vulnerables i amb més necessitats de renovació tenen a la seva disposició una línia específica d'ajuts.

La convocatòria per demanar aquest ajut està tancada actualment:

Qui pot demanar l'ajut?

Quins són els programes i les subvencions?

Com se sol·licita l'ajut?

Quins són els terminis per sol·licitar l'ajut?