Avís legal

A les pàgines de tràmits i gestions de l’Ajuntament de Barcelona, se sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la tramitació que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades..

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre).