Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'atenció a persones sense llar

La Xarxa d'atenció a persones sense llar es va constituir el novembre del 2005 amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat per tal de que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, s’acompanyi a les persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.

Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre les situacions més diverses i més complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats socials.

 • Missió: atendre les necessitats integrals de les persones en situació d’exclusió o vulnerabilitat residencial, des del vincle emocional amb la persona atesa, amb vocació comunitària, sense afany de lucre i amb respecte pels seus drets universals.
 • Visió: ser una xarxa referent, consolidada en el territori, compromesa amb la comunitat i amb una cartera de qualitat i diversificada de serveis adreçats a les persones.
 • Valors: participació, compromís solidari, flexibilitat, eficiència, sostenibilitat i il·lusió.

Entitats participants

logo xarxa
banner xarxa
imatge xarxa 2

Objectius

 • Estimular la reflexió i diàleg, generant coneixement compartit, a partir de les experiències i informació del sensellarisme de totes les entitats.
 • Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.
 • DInnovar en les metodologies d'atenció a les persones sense llar
 • Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania envers el sensellarisme en totes les seves dimensions.
 • Incidir proactivament per promoure canvis que afavoreixin millores en les polítiques de suport a les persones sense llar (polítiques, institucionals, estructurals, legislatives, judicials).
 • Millorar l’abordatge del sensellarisme i conseqüentment l'eficàcia dels serveis i recursos específics.

Accions realitzades

 • Realització de recomptes i diagnosis de la situació de les persones sense llar a Barcelona.
 • Realització de l’estudi i elaboració de l’informe de Diagnosi sobre el sensellarisme a Barcelona 2008-2015.
 • Jornades de reflexió i propostes d’actuació:
  • I Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Salut mental i persones sense sostre" (7 de juliol de 2009).
  • II Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: "Imagina un 2015 sense ningú al carrer" (30 de novembre de 2010).
  • III Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre sobre persones sense llar en situació administrativa irregular.
  • IV Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: La perspectiva de gènere en l'atenció a persones sense llar.
  • V Jornades Tècniques de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Sostre: La implementació del Housing First a Barcelona.
 • Catàleg de Recursos i Serveis de la Xarxa d'atenció a persones sense llar.
 • Accions de sensibilització:
  • Campanya "Imagina un 2015 sense ningú al carrer".
  • Acció de sensibilització a mercats municipals de la ciutat.
  • Realització de diverses accions de difusió i sensibilització a través dels mitjans de comunicació (ràdio, premsa i televisió).
  • Realització, cada any, d’una flashmob, promoguda per Càritas, amb motiu del Dia Internacional de les persones sense llar.
  • Campanya d’informació i recollida de suport social a través del web http://www.bcn.cat/sensellar
  • Projecte Retrats Sense Sostre.
  • Campanya Podries Ser Tu".
 • Participació en l’Speakers’ Corner del XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
 • Mensualment, des de la Direcció d'Acció Social, es fa extensiu un informe de situació de persones localitzades en situació de sense sostre al carrer.
 • Elaboració del Manual de bones pràctiques i de la Guia d'estil sobre sensellarisme.
 • Contribució a l'elaboració del Pla de Lluita contra el Sensellarisme.
 • Projecte Impulsem.
 • Participació al grup tècnic de diferents ajuntaments i entitats.
 • Compartir informació i anàlisi sobre diferents models de Housing First.
 • Creació grups de treball sobre les dificultats d’accés a l’habitatge per part de les entitats i llurs usuaris i sobre la realitat de les famílies en situació de sensellarisme.
 • Anàlisi sobre la participació interna de persones usuàries o antigues usuàries al funcionament ordinari de les organitzacions de la XAPSLL.
 • Seguiment de la implementació del Pla de Lluita contra el sensellarisme, establint la metodologia d’avaluació de la primera fase.
 • Seguiment de l’estratègia catalana d’abordatge del sensellarisme.
 • Jornada sobre el paper dels PEERS (persones que han viscut al carrer) i la participació interna a les entitats, amb assistència de més de 100 persones.
 • Revisió i actualització del reglament intern, aprovat per la Plenària de gener 2019.
 • Participació a les reunions dels diferents espais de l'Acord.
 • Realització de debats específics a les trobades plenàries de la Xarxa, convidant-hi serveis municipals concrets o institucions com la Oficina de la No Discriminació, Atenció a la Immigració o l'Estratègia Catalana d'abordatge del sensellarisme.
 • Elaboració d'un document que recull un DAFO i propostes de millora en l'accés a l'habitatge per part de les persones sense llar i de les entitats que les atenen i s'han establert relacions amb Institut Municipal d'Hisenda de Barcelona i l'Agència Catalana de l'Habitatge.
 • Anàlisi de les característiques que tenen les famílies que estan en situació de sensellarisme i s'ha acordat fer un projecte conjunt amb el grup de recerca GRITS de la UB per fer un estudi qualitatiu.
 • S'ha elaborat i presentat l'Informe Diagnosi 2019 sobre joves i sensellarisme, incorporant les dades del recompte de persones sense llar allotjades en equipaments residencials que es va fer al maig
 • S'ha dut a terme la primera fase de l'estudi amb el Grup de Recerca GRITS de la UB sobre la situació de les famílies sense llar a Barcelona
 • S'ha establert un mecanisme de recollida d'informació i dades sobre violència i discriminació que pateixen les persones sense llar que quedarà recollit a l'Informe anual de la Discriminació a la ciutat de Barcelona, impulsat per l'Oficina de No Discriminació
 • Les entitats han reivindicat els drets de les persones sense llar amb diverses accions en el marc del dia mundial de les persones sense llar, així com una acció al carrer conjunta de la XAPSLL
 • S'ha fet una avaluació del seguiment del Pla de Lluita contra el sensellarisme, identificant els compromisos pendents de dur a terme
 • S'ha incrementat l'intercanvi d'informació sobre habitatges amb l'Institut Municipal de l'Habitatge de Barcelona i amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya
 • S'ha definit la propera jornada de la XAPSLL, que es farà conjuntament amb ECAS el proper mes de febrer, sobre habitatge i sensellarisme
 • S'ha fet una primera recollida d'informació sobretot qualitativa sobre les característiques principals del model d'acompanyament residencial i social de diverses organitzacions de la XAPSLL
 • S'ha representat la XAPSLL a diferents espais, com l'Acord Ciutadà, la Taula d'entitats per la no-discriminació i davant de mitjans de comunicació

Pla de treball 2020

 • Dur a terme el recompte (bianual) de persones sense llar que dormen al carrer i el recompte (anual) de les allotjades en equipaments 2020
 • Fer l'avaluació final del Pla de Lluita contra el Sensellarisme i identificar els objectius que caldria incorporar al proper Pla
 • Incrementar la coordinació amb l'IMHB i amb l'ACH tant per tenir informació directa com per incidir en les polítiques d'habitatge adreçades a persones sense llar
 • Dur a terme la VIII Jornada de la XAPSLL, coorganitzada amb ECAS, sobre polítiques d'Habitatge en relació al sensellarisme,e l febrer de 2020
 • Dur a terme la segona fase de l'estudi sobre la situació de les famílies sense llar a Barcelona amb el Grup de Recerca GRITS de la UB, amb l'objectiu d'establir una metodologia comuna de recollida de dades
 • Seguir recollint i analitzant els diferents models d'acompanyament i posar les bases per elaborar un document de bones pràctiques, reptes, dificultats i recomanacions sobre els diferents models en equipaments residencials
 • Seguir recollint informació i dades sobre violència i discriminació que pateixen les persones sense llar que quedarà recollir a l'Informe Anual 2020 de la Discriminació a la ciutat de Barcelona, impulsat per l'Oficina de No Discriminació
 • Difondre els actes de les entitats al voltant del Dia Internacional de les persones sense llar, a més de l'acció del carrer impulsada per Càritas
 • Fer seguiment de la iniciativa legal elaborada per acadèmics sobre sensellarisme
 • Participar a la recerca sobre la relació del VIH i el sensellarisme, proposat per ISGlobal
 • Instar a la Generalitat a què aprovi i implementi l'estratègia catalana d'abordatge del Sensellarisme
 • Fer de portaveus i representar la XAPSLL on s’escaigui, elaborant el discurs comú de la XAPSLL per als mitjans de comunicació i la ciutadania.
 • Participar a les reunions de l’Acord Ciutadà.
 • Valorar l’adhesió de la XAPSLL a diferents campanyes així com el seu impuls i foment de la participació.

Funcionament de la xarxa

 • Treball en comissions per desenvolupar diversos aspectes de la xarxa:
  • Comissió Permanent.
  • Comissió de Diagnosi i Recompte.
  • Comissió de Comunicació i Sensibilització.
 • Treball en grups per tal d’abordar necessitats específiques de les persones sense llar:
  • Grup de Dones.
  • Grup de Housing First.
  • Grup de Serveis d’Higiene.
  • Grup sobre les dificultats d'accés a l'habitatge per part de les entitats i llurs usuaris.
  • Grup sobre la realitat de les famílies en situació de sensellarisme.

Documentació de la xarxa

Document de presentació de la xarxa (17 de desembre de 2010).
Objectius de la xarxa any 2015.
Diagnosi 2011. La situació de les persones sense llar a Barcelona el 8 de novembre de 2011.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL.
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (castellà).
Diagnosi 2013. Les persones sense llar a Barcelona i l’evolució dels recursos de la XAPSLL (anglès).
Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i polítiques d’intervenció.
Diagnosis 2015. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención.
2015 Diagnosis. The situation of homelessness in Barcelona. Evolution and intervention policies.
Diagnosi 2017. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i accés a l’habitatge.
Diagnosi 2019. La situació del sensellarisme a Barcelona. Evolució i joves en situació de sensellarisme.