Acord Ciutada per una Barcelona Inclusiva

Xarxa d'acollida i acompanyament per a persones immigrades a Barcelona

La xarxa d’acollida i acompanyament per a persones immigrants a Barcelona es va conformar formalment el febrer de 2007 amb la missió de treballar coordinadament per afavorir la igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social a Barcelona, a partir del suport i el treball conjunt amb les entitats membres, procurant una màxima cobertura territorial i de necessitats, així com una eficaç i eficient mobilització de recursos.

La finalitat última és garantir que les persones immigrades adquireixin progressivament els recursos socials necessaris per desenvolupar-se de manera autònoma i en igualtat d’oportunitats a Barcelona.

Entitats participants

logo de la xarxa
imatge de la xarxa 1
imatge de la xarxa 2

Objectius

 • Coordinar, dinamitzar i fomentar la implicació i la corresponsabilització entre els agents socials que treballen en l’àmbit de l’acollida i la igualtat d’oportunitats de la població immigrada a la ciutat.
 • Mantenir i ampliar la xarxa, potenciar el coneixement mutu i interrelació, generant sinèrgies i afavorint la posada en comú de bones pràctiques, la complementarietat en els projectes, la recerca de millores metodològiques, la millora de la qualitat en el treball, i la complementarietat amb l’acció de l’Administració, amb criteris de ciutat.
 • Suport econòmic i tècnic a les entitats que ofereixen serveis d’acollida i acompanyament a persones immigrades.
 • Edició i publicació de materials de suport: manuals, guies o altre material informatiu.
 • Formació tècnica de professionals de les entitats.

Característiques principals

Les principals prestacions de la xarxa s’orienten a oferir a la població immigrant:

 • Recepció i orientació, per facilitar l’accés a la informació bàsica i als recursos, orientació en els circuits i itineraris d’acollida existents al territori, coneixement de drets i deures, legislació que els afecta, tràmits, etc.
 • Orientació i derivació als serveis bàsics, facilitant l’accés i l’ús normalitzat a: empadronament, assessorament jurídic, coneixement de l’entorn, aprenentatge de la llengua, assessorament laboral, atenció social, sistema sanitari, emergències socials, homologació d’estudis, habitatge, esport, associacions...
 • Assessorament jurídic i acompanyament en la tramitació quan sigui possible.
 • Formació bàsica per al coneixement de la llengua (català i castellà bàsics, alfabetització, coneixement d’altres llengües) i exàmens de nacionalitat.
 • Accions i projectes de suport a la inserció sociolaboral o en altres àrees: salut, habitatge, atenció social.
 • Elaboració de materials específics d’aprenentatge de la llengua adaptat a la realitat de Barcelona i les necessitats dels immigrants.
 • Accions de promoció de la participació social, associacionisme, dinamització comunitària, integració i cohesió social

En el sí de la xarxa funcionen dos grups de treball estables i amb activitat continuada, que constitueixen dues xarxes de treball:

 • XESAJE - Xarxa d’Entitats Socials d'Assessorament Jurídic en Estrangeria. Formada pel conjunt d’entitats del tercer sector que proporcionen assessorament jurídic professional a la ciutat de Barcelona.
 • Coordinadora de la llengua. Agrupa associacions, entitats i institucions que treballen per a la integració lingüística de la població immigrada a la ciutat de Barcelona. La xarxa inclou el Servei d’atenció als immigrants estrangers i refugiats (SAIER), servei municipal constituït al seu torn per diverses entitats que presten serveis específics. Incorpora també el Consorci per a la Normalització lingüística.

La xarxa inclou el Servei d’atenció als immigrants estrangers i refugiats (SAIER), servei municipal constituït al seu torn per diverses entitats que presten serveis específics. Incorpora també el Consorci per a la Normalització lingüística.

Accions realitzades

 • Jornada anual de la xarxa.
 • 18 grups de treball realitzats en el procés participatiu de l'actualització del Pla d'Acollida durant l'últim semestre de 2010.
 • Jornada de treball sobre les línies de futur de treball de la Xarxa, emmarcada en l'actualització del Pla d'Acollida (20 de gener de 2011).
 • Suport a l'alfabetització.
 • Implementació de les sessions d'acollida a tots els districtes de la ciutat.
 • Participació en el Projecte Europeu Mixities, en el marc del qual es va realitzar una estada a Estocolm.
 • Posada en marxa de la web de la xarxa amb un cercador d'entitats d'acollida www.bcn.cat/novaciutadania.
 • Informació i consulta sobre la nova regulació d’accés al sistema públic de salut i com afecta a la població immigrada.
 • Informació i invitació a sessions o convocatòries d’interès per la Xarxa: sessions sobre la normativa del servei domèstic, jornada del Dia mundial de les persones refugiades, programes retorn, participació en l'avaluació del Projecte Europeu Mixities, o d’altres.
 • Col·laboració en el procés participatiu d’elaboració del Pla per a la Inclusió Social.
 • Millora de la informació sobre subvencions i convenis / Suport a entitats.
 • Trobades, en el marc de la XESAJE, amb la col·laboració d’institucions o professionals competents, sobre: dret laboral i estrangeria; irregularitat sobrevinguda; prestacions socials i població immigrada; autònoms; i nacionalitat.
 • Trobades, en el marc de la Coordinadora de la llengua, en les quals s’han treballat els temes següents: avaluació i aprofitament en l’ensenyament de llengües; inserció sociolaboral (amb la col•laboració de Barcelona Activa); criteris de coordinació entre entitats i serveis per afavorir una bona cobertura de necessitats i inclusió de tota la població; oferta i estratègies de millora de l'ensenyament del català (en coordinació amb el CNL), coordinació amb Escoles d’adults (amb la col·laboració de l’IMEB); i internet 2.0 al servei de la gestió i aprenentatge actiu de la llengua.
 • Guia d’acollida i acompanyament 2013, en versió ciutat (català-castellà i català-anglès).
 • Jornada sobre immigració, formació i inserció sociolaboral, organitzada conjuntament des del CMIB i des de la xarxa, a fi d’analitzar i definir propostes de treball que facilitin la formació i la inserció sociolaboral de persones immigrants estrangeres.
 • Participació en la Trobada d’Entitats del Consell Municipal d’Immigració centrada en la inclusió.
 • Coordinació amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL) per a la millora en l’ensenyament del català.
 • Elaboració de materials:
  • Manual de procediment per atenció a persones nouvingudes (fitxes d'itineraris d'acollida pels professionals).
  • Guia de recursos (8 passos a seguir quan una persona arriba a Barcelona, destinada a la població).
  • Guia interna d'entitats d'acollida (dades de contacte i àmbits d'actuació que es distribueix a totes les entitats. S'actualitza anualment).
  • Material d'estrangeria per a empresaris (informació sobre contractació, renovació de contractes...).
  • Mapa d'entitats de formació de llengües.
  • Material didàctic d'aprenentatge de llengua castellana de nivell bàsic.
 • Difusió i visibilització de la xarxa en diferents fòrums i actualització continuada del cercador d’entitats.
 • Formació per a professors voluntaris de cursos de llengua.
 • Visualització de les entitats de la Coordinadora de la Llengua al parc de l’Estació del Nord, amb participació de les entitats, alumnes i professors.
 • Cursos de formació per als voluntaris de les entitats que fan cursos de llengua i alfabetització
 • Edició de materials alfabetització Oralpha

Pla de treball 2019

 • Especificitat de l'acollida de sol·licitats d'asil.
 • Normativa bàsica dels cursos de llengua i de coneixement de l'entorn.
 • Difusió del mètode d'aprenentatge Oralpha.
 • Document de veïnatge