Recursos didàctics

Un dels webs per a pares de fills sords amb interpretació a la LSE (Llengua de Signes Espanyola):

El link següent és també per a pares de nadons oïdors:

Presentem algunes estratègies de com llegir als nens sords i de com expliquem els contes a l'escola Tres Pins: