La llengua de signes catalana, LSC

A l'escola TRES PINS, la llengua de signes és considerada com a primera llengua de comunicació i d'aprenentatge per als alumnes amb sordeses severes i pregones ja que els permet l'adquisició normalitzada, des del punt de vista cronològic, del llenguatge; amb tot el que això comporta:

  • Els assegura la comunicació completa i integral des de les primeres edats.
  • Juga un paper important en el seu desenvolupament cognitiu i social.
  • Permet l'adquisició de coneixements del món que els envolta i del currículum.
  • Possibilita un accés significatiu a la llengua escrita.
  • Facilita l'aprenentatge de la llengua oral (parla i audició).
Signes