La llengua oral catalana escrita i parlada

Es potencia l'aprenentatge de la llengua de la nostra comunitat: la llengua catalana, en modalitat escrita i parlada.

Per a la majoria dels nens i nens sords/es, la llengua oral és la del seu entorn proper, la dels seus pares, germans, parents, amics i companys. Cal, doncs, que el nen/a sord/a s'hi pugui comunicar i pugui interactuar.

D'altra banda, la llengua oral, en la vessant escrita, és un mitjà molt important d'adquisició de coneixements i d'accés a la cultura.

L'èxit acadèmic del nen sord dependrà, en gran mesura, de la seva competència en llengua oral en la modalitat escrita i, en la mesura de les possibilitats individuals, de la llengua parlada.

Oral