Escola d'educació bilingüe: Llengua de signes - Llengua catalana

L'escola TRES PINS promou la convivència i l'ensenyament d'aquestes dues llengües, la llengua de signes catalana i la llengua oral catalana, valorades i usades regularment per tota la comunitat escolar.

La llengua de signes catalana, LSC, és la llengua utilitzada per la comunitat sorda del nostre país. És una llengua natural i plenament desenvolupada, com la resta de llengües del món.

L'alumnat sord aprendrà la llengua oral catalana en les vessants escrita i parlada.

El predomini d'ús i competència d'una o altra llengua serà diferent per a cada nen i nena sord/a.

L'equip de logopedes del CREDAC Pere Barnils, assignat a l'escola, és el responsable, en coordinació amb els mestres, del desplegament del currículum específic dels nens i nenes sords: realitza la traducció - interpretació en LSC dintre de l'aula ordinària i promou l'aprenentatge de les llengües en grup específic.

Ed. Bilingüe